خوش آمدید

مجله مطالعات ناتوانی (علمی-پژوهشی)

Middle Eastern Journal of Disability Studies


مدیر مسئول: دکتر مسعود کریملو؛ دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سردبیر: دکتر محمد کمالی؛ استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
دبیر اجرایی: مریم موسوی خطاط
مجله مطالعات ناتوانی به شماره استاندارد بین‌‌المللی پی آیند (شاپا) ۲۸۴۰-۲۳۲۲ بوده و به زبان فارسی با چکیده‌های فارسی و انگلیسی مقالات به چاپ می‌رسد. این مجله از سوی کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حائز رتبه علمی–پژوهشی شناخته شده، که این رتبه در یک‌صدونهمین (۱۰۹) جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مورخ ۹۱/۸/۱۸ به‌تصویب رسیده است.
همچنین شایان ذکر است که این مجله در نمایه‌های ISC، SID، Google Scholar و Magiran نمایه می‌شود.
Main Image

مجله مطالعات ناتوانی

1399، جلد 10، شماره0

شاپای چاپی: 2322-2840

شاپای الکترونيکی: 2322-2840

مدير مسئول: دکتر مسعود کریملو

سردبير: دکتر محمد کمالی

مشاهده ی آخرین شماره

 •      
         
           
           
  پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی براساس استرس تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان
           

  عصمت حسنپور, امان الله سلطانی, زهرا زین الدینی, علیرضا منظری توکلی

  زمینه و هدف: از متغیرهای اثرگذار بر بهزیستی تحصیلی، استرس تحصیلی و شخصیت است. هدف این تحقیق پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی براساس استرس تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان شهر کرمان بود. 
  روش‌بررسی: روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعهٔ آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به تعداد ۲۲۹۰۷ نفر تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد ۴۰۰ دانشجو به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری پرسشنامهٔ استرس تحصیلی ادراک‌شده‌ (زاژاکووا و همکاران، ۲۰۰۵‌) و پرسشنامهٔ پنج‌عاملی شخصیت نئو (کاستا و مک‌کری، ۱۹۹۲) و پرسشنامهٔ بهزیستی تحصیلی (تومینین-سوینی و همکاران، ۲۰۱۲) بود. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۲ استفاده شد.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد که استرس تحصیلی و ویژگی‌های شخصیت قادر به پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی هستند. استرس تحصیلی با مقدار ضریب رگرسیونی ۰٫۲۰۳=B و  (۰٫۰۰۳=p) و ویژگی‌های شخصیتی روان‌رنجورخویی با مقدار ۰٫۴۱۲=B و  (۰٫۰۰۱>p)، برون‌گرایی با مقدار ۰٫۳۲۵=B و  (۰٫۰۰۱>p)، گشودگی به تجربه با مقدار ۰٫۵۲۱=B و  (۰٫۰۰۱>p)، توافق‌پذیری با مقدار ۰٫۲۵۴=B و (۰٫۰۰۱>p) و وجدان‌گرایی با مقدار ۰٫۲۷۸=B و  (۰٫۰۰۱>p) به‌طور مستقیم توانستند بهزیستی تحصیلی را پیش‌بینی کنند.
  نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج به‌دست‌آمده، با کاهش میزان استرس و بهبود ویژگی‌های شخصیتی می‌توان بهزیستی تحصیلی را افزایش داد.

                     
  مشاهده چکیده (208) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (25) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  پیش‌‌بینی جانشین‌‌پروری براساس مؤلفه‌‌های ناتوانی در انطباق‌‌پذیری و توسعهٔ شغلی
           

  اعظم راجی زاده, علیرضا منظری توکلی, محمدجلال کمالی, سنجر سلاجقه

  زمینه و هدف: در طول دهه‌‌ٔ گذشته علاقه و توجه بسیاری به مبحث ناتوانی در انطباق‌پذیری شغلی ایجاد شده است. هدف این تحقیق پیش‌بینی جانشین‌‌پروری براساس مؤلفه‌‌های ناتوانی در انطباق‌‌پذیری و توسعه‌‌ٔ شغلی در کارکنان شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر سیرجان بود.
  روش‌بررسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌‌ٔ آماری این پژوهش را تمامی کارکنان شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر سیرجان در سال ۱۳۹۸ تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود و ۲۷۰ نفر انتخاب شدند. مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی (ساویکاس، ۲۰۰۵) و پرسشنامهٔ توسعهٔ شغلی (آدکلا، ۲۰۱۱) و پرسشنامهٔ ‌‌جانشین‌پروری (کیم، ۲۰۱۲) برای آن‌‌ها اجرا شد. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۲ صورت گرفت.
  یافته‌‌ها: نتایج نشان داد که بین انطباق‌‌پذیری و توسعه‌‌ٔ شغلی با جانشین‌‌پروری رابطهٔ آماری معنادار وجود دارد (۰٫۰۰۷=p) و ۰٫۴۸۲ از واریانس جانشین‌پروری توسط ناتوانی در انطباق‌‌پذیری و ۰٫۵۴۵ توسط توسعه‌‌ٔ شغلی تبیین می‌شود.
  نتیجه‌‌گیری: براساس نتایج به‌دست‌آمده، با افزایش میزان انطباق‌‌پذیری و سازگاری نیروها و افزایش بهره‌‌وری شغلی می‌‌توان با استفاده از اصول جانشین‌پروری در زمان مناسب به نیروهای کیفی و کارآمد و شایسته دسترسی داشت.

                     
  مشاهده چکیده (215) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (34) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  مقایسهٔ اثربخشی زوج‌درمانی شناختی‌رفتاری (CBT) و آموزش مهارت‌های زندگی در ارتقای کیفیت زندگی زوجین متقاضی طلاق سازش‌نیافته
           

  مریم برهانی کاخکی, محمد نریمانی, توکل موسی زاده

  زمینه و هدف: کیفیت زندگی از حوزه‌های مهم‌تر مطالعاتی برنامه‌ریزی سلامت و رفاه است. هدف پژوهش حاضر مقایسهٔ اثربخشی زوج‌درمانی شناختی‌رفتاری و آموزش مهارت‌های زندگی در ارتقای کیفیت زندگی زوجین متقاضی طلاق سازش‌نیافته به‌منظور دستیابی به‌روش مؤثر در مداخلات پیش از طلاق و توان‌مندسازی زوجین بود.
  روش‌بررسی: این پژوهش کاربردی و مطالعه‌ای آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌پس‌آزمون با گروه گواه بود. از مراجعان دادگاه خانوادهٔ کرج در سال ۱۳۹۷، ۴۵ زوج سازش‌نیافته به‌صورت هدف‌مند مبتنی‌بر ملاک‌های ورود و خروج انتخاب شدند. سپس به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش شامل زوج‌درمانی شناختی‌رفتاری و آموزش مهارت‌های زندگی  (۱۵ زوج برای هر گروه) و یک‌گروه گواه (۱۵ زوج) تخصیص یافتند. تعداد جلسات مشاوره برای گروه‌های آزمایش سه جلسهٔ ۹۰دقیقه‌ای به‌صورت هفتگی بود. ابزار گردآوری پرسشنامه‌ای شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامهٔ کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ۲۶سؤالی (سازمان بهداشت جهانی، ۱۹۹۶) بود. داده‌ها ازطریق تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۳ تحلیل شدند. سطح معناداری ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد، زوج‌درمانی شناختی‌رفتاری و آموزش مهارت‌های زندگی در افزایش کیفیت زندگی زوجین تأثیر معناداری دارد (۰٫۰۰۱>p)؛ همچنین میزان تأثیر این دو روش درمانی بر افزایش کیفیت زندگی ۵۹٫۹درصد بوده و بین میزان اثربخشی دو روش مداخله بر کیفیت زندگی تفاوت معناداری مشاهده نمی‌شود.
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش زوج‌درمانی شناختی‌رفتاری و آموزش مهارت‌های زندگی روش‌های مؤثری برای ارتقای کیفیت زندگی متقاضیان طلاق هستند.

                     
  مشاهده چکیده (212) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (18) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  تعیین اثربخشی درمان فراشناختی مبتنی‌بر ذهن‌‌آگاهی بر سبک زندگی مؤثر بر وزن، هموگلوبین A1C و لپتین در زنان فزون‌وزن
           

  اعظم مقدم پاشا, فرح نادری, فردین مرادی منش, فریبا زرگر شیرازی

  زمینه و هدف: در دهه‌‌های اخیر چاقی و اضافه‌وزن به‌عنوان تهدیدی جدی در سراسر جهان معرفی شده‌ و با شیوع بیماری‌‌های مزمن مانند دیابت نوع دو و پرفشارخونی و بیماری‌‌های قلبی-عروقی همراه است. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان فراشناختی مبتنی‌بر ذهن‌‌آگاهی، بر سبک زندگی مؤثر بر وزن و هموگلوبین A1C و لپتین در زنان فزون‌وزن انجام‌ شد. 
  روش‌بررسی: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌‌آزمون و پس‌‌آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه گواه بود. جامعهٔ آماری تمامی زنان دارای اضافه‌‌وزن با BMI بین ۲۵ تا ۳۰ و مراجعه‌‌کننده به یک‌کلینیک تغذیه در شهر مشهد در سال ۱۳۹۷ بودند. از بین آن‌‌ها با استفاده از نمونه‌‌گیری هدف‌مند ۳۰ نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شده و به‌تصادف در یک گروه آزمایش و یک گواه جایگزین شدند. پس‌ از آن هر دو گروه پرسشنامهٔ‌‌ سبک زندگی مؤثر بر وزن (کلارک و همکاران، ۱۹۹۱) را تکمیل کردند و آزمایش‌‌های اندازه‌‌گیری سطح لپتین و هموگلوبین A1C از آن‌‌ها گرفته شد. سپس برنامهٔ درمان فراشناختی مبتنی‌بر ذهن‌‌آگاهی (ولز، ۲۰۰۵) بر گروه آزمایش اجرا شد؛ اما گروه گواه تحت هیچ برنامهٔ درمانی قرار نگرفت. داده‌‌ها با استفاده از نرم‌‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۴ و روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
  یافته‌‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، درمان فراشناختی مبتنی‌بر ذهن‌‌آگاهی بر متغیرهای سبک زندگی مؤثر بر وزن و هموگلوبین A1C و لپتین تأثیری معنادار دارد (۰٫۰۰۱>p).
  نتیجه‌‌گیری: براساس یافته‌‌های این پژوهش می‌‌توان از درمان فراشناختی مبتنی‌بر ذهن‌‌آگاهی درجهت بهبود سبک زندگی مؤثر بر وزن و هموگلوبین A1C و لپتین در زنان فزون‌وزن استفاده کرد. 

                     
  مشاهده چکیده (357) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (46) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی کاربرد بازی مبتنی‌بر تعامل والد-کودک بر خشم، اضطراب و تنظیم شناختی هیجان در دانش‌آموزان پرخاشگر
           

  هایده هجرانی دیارجان, منصوره شهریاری احمدی, مهناز استکی, مژگان سپاه منصور, مهدیه صالحی

  زمینه و هدف: در عصر حاضر مشکل پرخاشگری معضلی اساسی در تربیت کودکان ایجاده کرده است و می‌توان احساس خشم و اضطراب و هیجان ناشی‌از برانگیختگی را به‌واسطهٔ بازی بر پایهٔ تعامل والد-کودک بهبود بخشید. بازی ابزاری مناسب برای درمانگران کودک جهت مداخله در مشکلات رفتاری مثل پرخاشگری کودکان است؛ لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی کاربرد بازی مبتنی‌بر تعامل والد-کودک بر خشم و اضطراب و تنظیم شناختی هیجان در دانش‌آموزان پرخاشگر بود. 
  روش‌بررسی: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. نمونهٔ پژوهش ۳۲ دانش‌آموز پرخاشگر با دامنهٔ سنی ۹تا۱۳ سال در کلاس‌های سوم تا هفتم مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی۹۸-۱۳۹۷ بودند که به‌صورت هدف‌مند انتخاب شدند. از این تعداد ۱۶ نفر در گروه آزمایش و ۱۶ نفر در گروه گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامهٔ خشم (نلسون و فینچ، ۲۰۰۰) و پرسشنامهٔ اضطراب اسپنس (۱۹۹۸) و پرسشنامهٔ تنظیم شناختی هیجانی (گارنفسکی و همکاران، ۲۰۰۱) بود. جلسات بازی مبتنی‌بر تعامل والد-کودک براساس راهنمای عملی بازی مبتنی‌بر تعامل والد-کودک (براتون و لندرث، ۲۰۰۵) در گروه آزمایش طی دوازده جلسهٔ ۹۰دقیقه‌ای اجرا شد. برای تحلیل داده‌ها، نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۲ با سطح معناداری ۰٫۰۵ و روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تحلیل کوواریانس تک‌متغیره به‌کار رفت.
  یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد، کاربرد روش بازی مبتنی‌بر تعامل والد-کودک باعث کاهش خشم (۰٫۰۰۱>p)، اضطراب (۰٫۰۰۱>p)، تنظیم شناختی هیجانی منفی (۰٫۰۰۱>p) و افزایش تنظیم شناختی هیجانی مثبت (۰٫۰۰۱>p) دانش‌آموزان پرخاشگر گروه آزمایش درمقایسه با گروه گواه شده است. 
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش رویکرد بازی مبتنی‌بر تعامل والد-کودک روشی مؤثر در افزایش تنظیم شناختی هیجانی مثبت و نیز کاهش خشم و اضطراب و تنظیم شناختی هیجانی منفی در دانش‌آموزان پرخاشگر است.

                     
  مشاهده چکیده (305) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (71) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  پیش‌بینی علائم هشداردهندهٔ نقص سیستم ایمنی بدن ازطریق شوخ‌طبعی و سبک تبیین با میانجی‌گری منبع کنترل و تیپ شخصیتی در پرستاران
           

  بهنام شیرینی پارگامی, جواد خلعتبری, مرضیه توکل, مرتضی ترخان

  زمینه و هدف: ارتباط فعالیت سیستم ایمنی بدن با شاخص‌های روان‌شناختی در سال‌های اخیر مدنظر صاحب‌نظران حیطهٔ روان‌شناسی سلامت بوده است. این پژوهش با هدف پیش‌بینی علائم هشداردهندهٔ نقص سیستم ایمنی ازطریق شوخ‌طبعی و سبک تبیین با میانجی‌گری منبع کنترل و تیپ شخصیتی در پرستاران انجام شد.
  روش‌بررسی: این پژوهش از نوع همبستگی و پیش‌بینی بود که در بین ۲۸۱ نفر از پرستاران در سال ۱۳۹۵ در شهر رشت انجام شد. آزمودنی‌ها ازطریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده و به پرسشنامه‌های شوخ‌طبعی اسوباک (۱۹۹۶)، منبع کنترل درونی-بیرونی راتر (۱۹۹۶)، پرسشنامهٔ تیپ شخصیتی فریدمن و رزنمن (۱۹۸۷)، پرسشنامهٔ سبک تبیین شی‌یر و کارور (۱۹۹۴) و علائم هشداردهندهٔ ‌ٔ نقص سیستم ایمنی جفری مادل (۲۰۰۹) پاسخ دادند. داده‌ها با نرم‌افزار Amos به‌روش تحلیل مسیر، تحلیل شدند.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی برای شاخص‌های x2/df، RMSEA، GFI، CFI و NFI از برازندگی خوبی برخوردار است. همچنین منبع کنترل با علائم هشداردهندهٔ نقص سیستم ایمنی دارای همبستگی مثبت (۰٫۰۰۱p،۰٫۳۵r=) و شوخ‌طبعی با علائم هشداردهندهٔ نقص سیستم ایمنی دارای همبستگی منفی (۰٫۰۰۱p،۰٫۵۶r=-) و تیپ شخصیتی با علائم هشداردهندهٔ نقص سیستم ایمنی دارای همبستگی مثبت (۰٫۰۰۱p،۰٫۵۷r=) است.
  نتیجه‌گیری: فعالیت سیستم ایمنی بدن به‌صورت مستقیم یا واسطه‌ای ازطریق ویژگی‌های روان‌شناختی و شخصیتی پیش‌بینی‌پذیر است؛ بنابراین با فراهم‌کردن موقعیت مناسب جهت آموزش مهارت‌های روان‌شناختی به عموم افراد می‌توان به میزان درخورتوجهی از بروز بیماری‌های مربوط به فعالیت سیستم ایمنی بدن جلوگیری کرد.

                     
  مشاهده چکیده (539) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (33) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثر انگیزشی ردیاب همراه با فعالیت بدنی بر استقامت قلبی-عروقی و کیفیت زندگی سالمندان کم‌تحرک
           

  محسن توکلی, خسرو ابراهیم, مهدی نمازی زاده, حجت اله نیکبخت

  زمینه و هدف: نقش فعالیت بدنی بر سلامت روانی و جسمانی به‌عنوان عامل مهم‌تر مؤثر در ارتقاء و تکامل انسان‌ها به‌ویژه در بین سالمندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از ابزارهای انگیزشی برای فعالیت بدنی، ردیاب‌های فعالیت است که عمکلرد مکانیکی-فیزیولوژیکی سالمند را ارزیابی کرده و می‌تواند ازطریق بازخوردی که به سالمند می‌دهد باعث انگیزش تمرین شود؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر انگیزشی ردیاب همراه با فعالیت بدنی بر استقامت قلبی-عروقی و کیفیت زندگی سالمندان کم‌تحرک بود.

  روش بررسی: این تحقیق به‌لحاظ هدف از نوع کارآزمایی بالینی و به‌لحاظ جمع‌آوری اطلاعات، میدانی بود. شرکت‌کنندگان ۴۵ نفرسالمند کم‌تحرکی بودند که بیش از شصت سال سن داشته و در خانهٔ سالمندان منطقهٔ هشت شهر تهران به‌طور شبانه‌روزی پذیرایی می‌شدند. از پرسشنامهٔ بین‌المللی فعالیت بدنی و پرسشنامهٔ آمادگی فعالیت بدنی و سیاههٔ انگیزهٔ تمرین جهت انتخاب آزمودنی‌ها استفاده شد. آزمودنی‌ها در سه گروه گواه و گروه آزمایش فعالیت بدنی با ردیاب و گروه آزمایش فعالیت بدنی بدون ردیاب گمارده شدند. جهت اندازه‌گیری استقامت قلبی-عروقی، آزمون راکپورت و جهت ارزیابی کیفیت زندگی، پرسشنامهٔ کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به‌کار رفت. به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس برای اندازه‌های تکراری و جهت تعیین مکان بین میانگین‌ها از آزمون تعقیبی حداقل تفاوت معنا‌دار فیشر استفاده گردید و سطح معنا‌داری ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.

  یافته‌ها: یافته‌های تحقیق تفاوت معنا‌داری بین گروه‌های آزمایش و گواه در استقامت قلبی-عروقی (۰٫۹۵۴=Eta، ۰٫۰۰۱>p، ۴۳۴٫۵۰۴=F) و کیفیت زندگی (۰٫۴۳۰=Eta، ۰٫۰۰۱>p، ۱۵٫۸۲۶=F) نشان داد.
  نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از ردیاب باعث انگیزش فعالیت بدنی در سالمندان کم‌تحرک می‌شود و کیفیت زندگی و استقامت قلبی-عروقی آن‌ها را بهبود می‌بخشد.

                     
  مشاهده چکیده (949) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (23) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی و شاخص تودهٔ بدنی زنان دارای اضافه‌وزن
           

  سحر اشرفی, عبدالمجید بحرینیان, کبری حاجی علیزاده, علی دلاور

  زمینه و هدف: ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪوزن، ﺗﺠﻤﻊ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﯿﺶ‌ازﺣﺪ ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن بوده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻬﺪاشت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی و شاخص تودهٔ بدنی زنان دارای اضافه‌وزن بود.
  روش‌بررسی: مطالعهٔ حاضر پژوهشی کاربردی و از نوع نیمه‌آزمایشی با گروه‌های آزمایش و گواه بود. جامعهٔ آماری پژوهش، تمامی زنان دارای اضافه‌وزن با شاخص تودهٔ بدنی بزرگ‌تر از ۳۰ در شهر تهران بودند که به‌منظور بهره‌مندی از درمان‌های روان‌شناختی به مراکز روان‌درمانی منطقهٔ یک تهران در سال‌های ۹۸-۱۳۹۷ مراجعه کردند. نمونهٔ پژوهش شامل ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط بود که به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مداخلهٔ درمانی به‌صورت جلسات درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد به‌طور گروهی در گروه آزمایش و در هشت جلسهٔ ۶۰دقیقه‌ای و یک‌جلسه در هفته برگزار شد. برای سنجش اضطراب اجتماعی، از پرسشنامهٔ اضطراب اجتماعی (کانور و همکاران، ۲۰۰۰) و برای سنجش وزن از شاخص توده بدنی (BMI) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌کمک روش تحلیل کوواریانس و نرم‌افزار SPSS  نسخهٔ ۲۵ در سطح معناداری ۰٫۰۵ صورت گرفت.
  یافته‌ها: نتایج حاکی‌از تأثیر معنادار یک‌دوره درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی (۰٫۰۰۱>p) و شاخص تودهٔ بدنی (۰٫۰۰۱>p) در زنان دارای اضافه‌وزن بود.
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش یک‌دوره درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی و کاهش وزن در زنان دارای اضافه‌وزن اثرگذار بوده و می‌توان از این روش برای درمان عصبی افراد دارای اضافه‌وزن استفاده کرد.

                     
  مشاهده چکیده (293) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (93) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی، رضایت از زندگی، انعطاف‌پذیری شناختی و افکار خودکشی افراد مبتلا به افسردگی
           

  جواد خورانی, وحید احمدی, شهرام مامی, رضا ولی زاده

  زمینه و هدف: افسردگی از بیماری‌های بسیار شایع‌ در جوامع کنونی بوده و بدون شک جزو معدود بیماری‌هایی قلمداد می‌شود که علل پدیدآورندهٔ آن، اگر نگوییم بی‌شمار اما بسیار زیاد است. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی، انعطاف‌پذیری شناختی، رضایت از زندگی و افکار خودکشی در افراد مبتلا به افسردگی در شهر ایلام انجام شد.
  روش‌بررسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی و طرح آن از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با مرحلهٔ پیگیری بود. جامعهٔ آماری تمامی بیماران مبتلا به افسردگی مراجعه‌کننده به مراکز مشاورهٔ شهر ایلام در سال ۱۳۹۷ بودند. نمونهٔ آماری شامل چهل نفر از بیماران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شدند. سپس به‌صورت تصادفی در دو گروه، بیست‌ نفر گروه درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد و بیست نفر گروه گواه قرار گرفتند. برنامهٔ درمانی طی هشت جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. در این پژوهش، مقیاس معنای زندگی (استیگر و همکاران، ۲۰۰۵)، انعطاف‌پذیری شناختی (دنیس و وندروال، ۲۰۱۰)، سنجش افکار خودکشی (بک، ۱۹۹۱) و پرسشنامهٔ رضایت از زندگی (دینر و همکاران، ۱۹۸۵) به‌کار رفت. جهت تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS نسخۀ ۲۵ و آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.
  یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی، انعطاف‌پذیری شناختی، رضایت از زندگی و افکار خودکشی تأثیر دارد (۰٫۰۰۱>p). همچنین این نتایج در متغیرهای معنای زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی و افکار خودکشی در مرحلهٔ پیگیری در طی زمان پایدار بوده است؛ اما در رابطه با متغیر رضایت از زندگی در طی زمان مقدار معنا‌داری از اثر مداخلهٔ آزمایشی از دست رفته است.
  نتیجه‌گیری: براساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت که درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی، انعطاف‌پذیری شناختی، رضایت از زندگی و افکار خودکشی تأثیر دارد و این تأثیر در طی زمان نیز پایدار بوده است.

                     
  مشاهده چکیده (324) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (84) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی برنامهٔ تلفیقی درمان شناختی-رفتاری و تاب‌آوری براساس آموزه‌های معنویت اسلامی مبتنی‌بر انعطاف‌پذیری شناختی بر ابعاد عملکرد جنسی زنان باردار
           

  سیده نرجس زمانی, اقبال زارعی, کبری حاجی علی زاده, عبدالزهرا نعامی

  زمینه و هدف: زایمان به‌عنوان واقعه‌ای تروماتیک می‌تواند مادر را در خطر ایجاد اختلالات پس از زایمان قرار دهد. این امر لزوم درمان‌های روان‌شناختی را ایجاب می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامهٔ تلفیقی درمان شناختی-رفتاری و تاب‌آوری براساس آموزه‌های معنویت اسلامی مبتنی‌بر انعطاف‌پذیری شناختی، بر عملکرد جنسی زنان باردار بود.
  روش‌بررسی: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعهٔ آماری پژوهش تمامی زنان بارداری بودند که در فاصلهٔ مهر تا آذر ۱۳۹۶ به مراکز بهداشت شهر بندرعباس مراجعه کردند. تعداد چهل نفر به‌صورت دردسترس انتخاب شده و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (بیست نفر) و گواه (بیست نفر) قرار گرفتند. شاخص عملکرد جنسی روزن و همکاران (۲۰۰۰) و مقیاس انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندورال (۲۰۱۰) در سه مرحلهٔ قبل و بعد و دو ماه پس از پایان جلسات مداخله در دو گروه گردآوری شد. داده‌ها به‌کمک آماره‌های توصیفی و آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر در سطح معناداری ۰٫۰۵ و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۱ تحلیل شدند. 
  یافته‌ها: نتایج نشان داد که برنامهٔ تلفیقی درمان شناختی-رفتاری و تاب‌آوری براساس آموزه‌های معنویت اسلامی مبتنی‌بر انعطاف‌پذیری شناختی بر ابعاد عملکرد جنسی (۰٫۰۰۱>p) معنادار بوده و این تفاوت بین دو گروه نیز معنادار است (۰٫۰۰۱>p). 
  نتیجه‌گیری: یافته‌ها مؤید آن است که اجرای برنامهٔ آموزشی مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی منطبق با فرهنگ اسلامی بر کاهش میزان علائم تروماتیک بعد از زایمان اثر دارد.

                     
  مشاهده چکیده (359) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (76) تعداد دریافت
            
       

مقالات در دست چاپ

اطلاعات نشریه

 • شماره جاری: 1399، جلد 10، شماره0
 • شاپای چاپی: 2322-2840
 • شاپای الکترونيکی: 2322-2840
 • مدير مسئول: دکتر مسعود کریملو
 • سردبير: دکتر محمد کمالی
 • صاحب امتياز: سید محمد موسوی

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2293 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 15 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 12815181 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 7717 بازدید
 • تعداد مقالات دریافت شده: 1997 مقاله
 • تعداد مقالات منتشر شده: 782 مقاله

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb