خوش آمدید

مجله مطالعات ناتوانی (علمی-پژوهشی)

Middle Eastern Journal of Disability Studies


مدیر مسئول: دکتر مسعود کریملو؛ دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سردبیر: دکتر محمد کمالی؛ استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
دبیر اجرایی: مریم موسوی خطاط
مجله مطالعات ناتوانی به شماره استاندارد بین‌‌المللی پی آیند (شاپا) ۲۸۴۰-۲۳۲۲ بوده و به زبان فارسی با چکیده‌های فارسی و انگلیسی مقالات به چاپ می‌رسد. این مجله از سوی کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حائز رتبه علمی–پژوهشی شناخته شده، که این رتبه در یک‌صدونهمین (۱۰۹) جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مورخ ۹۱/۸/۱۸ به‌تصویب رسیده است.
همچنین شایان ذکر است که این مجله در نمایه‌های ISC، SID، Google Scholar و Magiran نمایه می‌شود.
Main Image

مجله مطالعات ناتوانی

1399، جلد 10، شماره0

شاپای چاپی: 2322-2840

شاپای الکترونيکی: 2322-2840

مدير مسئول: دکتر مسعود کریملو

سردبير: دکتر محمد کمالی

مشاهده ی آخرین شماره

 •      
         
           
           
  مقایسهٔ میزان تمرین و برخی از عوامل محیطی موجود در محیط پرورش پرتابگران دوومیدانی‌کار معلول و غیرمعلول
           

  زهرا نقی زاده, رخساره بادامی

  زمینه و هدف: یکی از عوامل مهم در اکتساب خبرگی، میزان تمرین و ویژگی‌های محیط پرورش استعداد است. هدف از پژوهش حاضر مقایسهٔ میزان تمرین و برخی از عوامل محیطی موجود در محیط پرورش پرتابگران دوومیدانی‌کار معلول و غیرمعلول بود. 
  روش‌بررسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع علی‌مقایسه‌ای بود. جامعهٔ آماری پژوهش حاضر را دوومیدانی‌کاران غیرمعلول و معلول رقابت‌کننده در سطوح ملی و بین‌المللی در رشتهٔ پرتاب‌ها تشکیل ‌دادند. پنجاه پرتابگر (۲۵ معلول و ۲۵ غیرمعلول) به‌صورت دردسترس و هدف‌مند انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامهٔ تاریخچهٔ تکاملی ورزشکاران (هوپ‌وود و همکاران، ۲۰۱۰)، سن شروع ورزش، میزان تمرین، میزان حمایت‌های دریافت‌شده و سن شروع ورزش دوومیدانی ثبت شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تی‌مستقل صورت گرفت. سطح معناداری ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
  یافته‌ها: بین دو گروه به‌لحاظ سن شروع ورزش دوومیدانی (۰٫۰۰۴=p) و سن اولین مسابقه (۰٫۰۱۳=p) تفاوت وجود داشت و دوومیدانی‌کاران غیرمعلول در سن کمتری ورزش دوومیدانی را شروع و در مسابقه شرکت کردند؛ اما میانگین ساعات تمرین دوومیدانی (۰٫۰۲۴=p) و بدنسازی (۰٫۰۱۴=p) در دوومیدانی‌‌کاران معلول بیشتر از دوومیدانی‌کاران غیرمعلول به‌دست آمد. همچنین میزان حمایت دریافت‌شده از مربی و والدین (۰٫۰۰۱>p) و میزان بهره‌مندی از امکانات ورزشی (۰٫۰۰۴=p) در دوومیدانی‌کاران معلول کمتر از دوومیدانی‌کاران غیرمعلول بود. 
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش، در میزان تمرین و برخی از عوامل محیطی بین دوومیدانی‌کاران معلول و غیرمعلول تفاوت معناداری وجود دارد و معلولان از تسهیلات محیطی کمتری بهره می‌برند؛ بنابراین مسئولان ورزش معلولان باید در این زمینه تلاش بیشتری کنند. 

                     
  مشاهده چکیده (1089) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (62) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی‌بر رویکرد شناختی-رفتاری در کاهش مشکلات هیجانی کودکان دارای فلج مغزی
           

  مجید محمود علیلو, زینب خانجانی, نگار علیزاده

  زمینه و هدف: فلج مغزی ناتوانی شایع‌تر فیزیکی در دوران کودکی است. مطالعات نشان داده‌اند که نرخ شیوع مشکلات هیجانی در بین کودکان مبتلا به فلج مغزی درمقایسه با جمعیت کلّی در حال افزایش است و کودکان مبتلا به فلج مغزی درمعرض خطر زیاد ابتلا به مشکلات هیجانی هستند. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی‌بر رویکرد شناختی-رفتاری در کاهش مشکلات هیجانی کودکان مبتلا به فلج مغزی بود.
  روش‌بررسی: پژوهش حاضر در چارچوب طرح تک‌آزمودنی با خط پایهٔ منفرد انجام شد. جامعه‌ٔ آماری پژوهش شامل تمامی کودکان ۷تا۱۰ساله دارای فلج مغزی شهر تبریز بود. این پژوهش در سه کودک مبتلا به فلج مغزی و پیگیری یک‌ماهه انجام پذیرفت. برای این منظور ده جلسه بازی‌درمانی براساس رویکرد شناختی-رفتاری طراحی شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون افسردگی کودکان کواکس (۱۹۸۱)، مقیاس تجدیدنظرشدهٔ اضطراب آشکار رینولدز و ریچموند (۱۹۷۸)، آزمون خشم نلسون و همکاران (۲۰۰۰) و برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از تحلیل نموداری و درصد بهبودی استفاده شد.
  یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان‌دهندهٔ کاهش معنادار در سطح اضطراب و افسردگی و خشم کودکان مبتلا به فلج مغزی بود. همچنین این نتایج پس از یک‌ماه از ارائهٔ درمان حفظ شد.
  نتیجه‌گیری: می‌توان از بازی‌درمانی در کاهش مشکلات هیجانی کودکان مبتلا به فلج مغزی استفاده کرد.

                     
  مشاهده چکیده (1146) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (82) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  تحلیل معماری مجتمع‌های مسکونی براساس مؤلفه‌های کالبدی مؤثر بر سلامت روانی ساکنان (مطالعهٔ موردی: سه مجتمع مسکونی در منطقهٔ چهار شهر تهران)
           

  فریسا نعیمی فروتنی نژاد, کمال رهبری منش, فریبا البرزی, شیدا خوانساری

  زمینه و هدف: سلامت روانی متغیر مهمی است که تحت‌تأثیر عوامل بسیار زیادی ازجمله محیط قرار دارد. این مطالعه باهدف تحلیل مجتمع‌های مسکونی براساس مؤلفه‌های کالبدی مؤثر بر سلامت روانی ساکنان صورت گرفت.
  روش‌بررسی: تحقیق حاضر برمبنای روش توصیفی-تحلیلی بود. گردآوری اطلاعات در مرحلهٔ اول، در بستر مطالعات کتابخانه‌ای و با استفاده از روش مروری متون و منابع و در مرحلهٔ دوم به‌‌کمک چک‌لیست محقق‌ساخته براساس مطالعات انجام‌شده دربارهٔ مؤلفه‌های کالبدی تأثیرگذار بر سلامت روانی در کشورهای مختلف جهان بود. در مرحله‌ٔ آخر نیز ‌توسط ابزار مشاهده و به‌صورت میدانی و مقایسه‌ای و درصد فراوانی میزان انطباق وضع موجود مجتمع‌های مسکونی با چک‌لیست محقق‌ساخته ارزیابی شد.
  یافته‌ها: تحلیل معماری سه مجتمع‌ مسکونی نشان ‌داد، مؤلفه‌های کالبدی مؤثر بر سلامت روان نما، تراکم، فضای باز و نیمه‌باز واحدهای مسکونی در این سه مجتمع به‌درستی رعایت نشده است. بر این اساس هشت معیار مؤثر در سلامت روانی شامل حجم و سطح، بازشوها، اندازهٔ تراکم اجتماع و همسایگی، تنوع بصری، تنوع امکانات خدماتی، موقعیت امکانات خدماتی، سلسله‌مراتب فضایی و تناسب فضاها در ۶۶درصد از مجتمع‌ها رعایت نشده و دو معیار از بیست معیار طراحی مؤثر در سلامت روانی شامل تزئینات و جزئیات رنگ و نیز رنگ فضا در ۱۰۰درصد از مجتمع‌ها اصلاً رعایت نشده است. همچنین معیار سازمان‌دهی فضاهای عمومی در ۱۰۰درصد از مجتمع‌ها نسبتاً رعایت شده است.
  نتیجه‌گیری: بررسی نمونه‌های موردی مجتمع‌های مسکونی در منطقهٔ چهار شهر تهران مشخص کرد که این مجموعه‌ها دارای شرایط نسبتاً نامناسبی از نظر رعایت الگوهای معرفی‌شده در مطالعه هستند؛ بنابراین چک‌لیست استخراج‌شده می‌تواند منبع مناسبی برای طراحان معرفی شود.

                     
  مشاهده چکیده (1183) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (53) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی درمان روان‌پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر افسردگی و اضطراب نوجوانان بی‌سرپرست
           

  لیلا طورانی, پرویز شریفی درامدی, نورعلی فرخی

  زمینه و هدف: افرادی که در مراکز بهزیستی زندگی می‌کنند به‌طور معمول دارای تجربهٔ سلامت روانی کمتری درمقایسه با افراد عادی هستند. هدف از مطالعهٔ حاضر اثربخشی درمان روان‌پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر افسردگی و اضطراب نوجوانان بی‌سرپرست ساکن در مراکز سازمان بهزیستی بود.
  روش‌بررسی: این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی بود که با طرح پژوهشی پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه انجام گرفت. جامعهٔ آماری در این پژوهش تمامی نوجوانان پسر ساکن در مراکز بهزیستی فیاض‌بخش و شهید قدوسی در سال ۹۷-۱۳۹۶ در تهران بودند. از بین آن‌ها سی نفر به‌صورت دردسترس انتخاب شده و در دو گروه گواه و آزمایش به‌طور تصادفی تخصیص یافتند. نمونه‌گیری در این تحقیق به‌روش دردسترس بود. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامهٔ افسردگی بک ۲ (۱۹۷۲) و پرسشنامهٔ اضطراب بک (۱۹۹۰) استفاده شد. مداخلهٔ روان‌پویشی کوتاه‌مدت بیست جلسهٔ ۶۰دقیقه‌ای براساس پروتکل دوانلو ( ۱۹۹۵) صورت گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره با نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۴ در سطح معناداری ۰٫۰۵ استفاده شد.
  یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که درمان روان‌پویشی کوتاه‌مدت باعث کاهش اکثر مؤلفه‌های افسردگی (۰٫۰۱۸=p) و اضطراب (۰٫۰۱۳=p) در پس‌آزمون گروه آزمایش شده است.
  نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج به‌دست‌آمده روان‌پویشی کوتاه‌مدت فشرده می‌تواند برای ارتقای سلامتی در نوجوانان بی‌سرپرست استفاده شود.

                     
  مشاهده چکیده (1364) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (70) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی نظام ارتباط ازطریق تبادل تصویر (پکس) بر خودتنظیمی هیجانی کودکان دارای اتیسم با کارکرد بالا
           

  افسانه عزیزیان, پرویز شریفی درآمدی

  زمینه و هدف: مداخلهٔ مبتنی‌‌بر نظام ارتباط ازطریق تبادل تصویر (پکس) به‌عنوان بسته‌‌ای آموزشی-درمانی در مطالعات زیادی توسط روان‌شناسان حوزهٔ کودکان به‌کار رفته است؛ در‌حالی‌که در ایران این مداخله کمتر استفاده شده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نظام ارتباط ازطریق تبادل تصویر (پکس) و اثربخشی آن بر خودتنظیمی هیجانی کودکان دارای اتیسم با کارکرد بالا انجام گرفت. 
  روش‌بررسی: طرح پژوهش، نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعهٔ آماری پژوهش کودکان دارای اتیسم با کارکرد بالا در شهر تهران در سال ۱۳۹۷ بودند. به‌ همین‌ منظور، به‌شیوهٔ نمونه‌گیری دردسترس سی نفر انتخاب شده و به‌طور تصادفی در گروه‌های آزمایشی (پانزده نفر) و گواه (پانزده نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش در ۲۵ جلسه‌ٔ ۴۵‌دقیقه‌ای آموزش نظام ارتباط ازطریق تبادل تصویر شرکت کرد؛ در‌حالی‌‌که برای گروه گواه هیچ مداخله‌ای ارائه نشد. ابزار استفاده‌شده برای سنجش خودتنظیمی هیجانی، چک‌لیست تنظیم هیجان شیلدز و سیچتی (۱۹۹۵) بود. داده‌های به‌‌دست‌آمده با روش آماری آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) تجزیه‌‌و‌تحلیل شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۱۶ و در سطح معناداری ۰٫۰۵ انجام پذیرفت.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد که مداخلهٔ مبتنی‌بر نظام ارتباط ازطریق تبادل تصویر تأثیر معناداری بر تنظیم هیجانی کودکان دارای اتیسم با کارکرد بالا دارد (۰٫۰۰۹=p)؛ اما بر بعد منفی‌گرایی/بی‌ثباتی تأثیر معناداری ندارد. 
  نتیجه‌گیری: براساس نتایج این پژوهش، جهت بهبود مهارت تنظیم هیجان کودکان دارای اتیسم با کارکرد بالا می‌توان از مداخلهٔ مبتنی‌بر نظام ارتباط ازطریق تبادل تصویر استفاده کرد.

                     
  مشاهده چکیده (1203) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (43) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  مقایسهٔ اثر بازی‌های گروهی و انفرادی بر رشد حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی
           

  سروناز انوشه, فرهاد قدیری, شهاب پروین پور, رسول یاعلی

                     
  مشاهده چکیده (1708) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (53) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  مقایسهٔ سرمایه‌‌های روان‌شناختی (خودکارآمدی، امیدواری، تاب‌‌آوری و خوش‌‌بینی) سالمندان مبتلا به دیابت و فشارخون با سالمندان سالم
           

  ابراهیم برادری, صادق کثیر, کاظم امانی, عباس صنوبر

  هدف: بیماری‌های فشارخون زیاد و دیابت نقش به‌سزایی در سلامت روان‌شناختی سالمندان ایفا می‌‌کنند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسهٔ سرمایه‌‌های روان‌شناختی سالمندان مبتلا به دیابت و سالمندان دارای فشارخون با سالمندان سالم در مرکز بهداشتی‌درمانی روستاهای بخش شاوور بود.
  روش‌بررسی: روش پژوهش مطالعه توصیفی از نوع مقایسه‌‌ای بود. جامعهٔ آماری تمامی سالمندان ساکن در روستاهای بخش شاوور از توابع شهرستان شوش (۱۵۰۰ نفر) بودند. از این جامعه تعداد ۴۰۰ نفر سالمند دیابتی و سالمند دارای فشارخون که توسط پزشک متخصص مرکز بهداشت بیماری آن‌ها تأیید شده، در جامعهٔ مطالعه‌شده قرار داشتند. برای تعیین نمونه‌‌ها در این پژوهش از روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. از جامعهٔ مطالعه‌شده (۱۵۰۰ نفر) ۹۵ سالمند (۳۳ نفر دیابتی، ۲۵ نفر فشارخونی، ۲۷ نفر سالم) براساس جدول نمونه‌‌گیری کرجسی-مورگان به‌عنوان نمونهٔ تحقیق به‌روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامهٔ سرمایهٔ روان‌شناختی لوتانز (۲۰۰۷) بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌‌ها از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف‌اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال، تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل واریانس تک‌متغیری) و نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۲ استفاده شد. برای آزمون سطح معنا‌‌داری ۰٫۰۵=α در نظر گرفته شد. 
  یافته‌‌ها: یافته‌‌ها نشان داد که بین میزان خودکارآمدی، امیدواری، تاب‌‌آوری و خوش‌‌بینی سالمندان مبتلا به دیابت و فشارخون با سالمندان سالم تفاوت معناداری وجود دارد (۰٫۰۰۱>p). به‌عبارتی میانگین خودکارآمدی، امیدواری، تاب‌‌آوری و خوش‌‌بینی در سالمندان سالم بیشتر از سالمندان دیابتی و فشارخونی است.
  نتیجه‌‌گیری: باتوجه به یافته‌‌ها به‌نظر می‌‌رسد که سالمندان دیابتی و سالمندان فشارخونی بیشتر درمعرض آسیب‌های روان‌‌شناختی حاصل از این بیماری‌ها قرار دارند.

                     
  مشاهده چکیده (1234) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (39) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته مراجعه‌کننده به بخش مراقبت تسکینی براساس اضطراب و افسردگی
           

  ندا شاهواروقی فراهانی, پیمان مام شریفی, مارال حسن لاریجانی, زهرا دهقانی احمدآباد, مریم بیطرفان, رضا ملایری

  زمینه و هدف: مراقبت تسکینی رویکردی جامع شامل مدیریت و مراقبت از نیازهای جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی جهت ارتقا و حفظ کیفیت زندگی افرادی با بیماری‌های پیشرفته و خانوادهٔ آنان است که سرطان نیز ازجملهٔ آن‌ها به‌شمار می‌رود؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر به‌منظور بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته، مراجعه‌کننده به بخش مراقبت تسکینی و پیش‌بینی آن براساس اضطراب و افسردگی اجرا شد.
  روش‌بررسی: این پژوهش از نوع مقطعی‌ و همبستگی بود. تعداد ۱۵۰ نفر از بیمارانی که از مهر تا آذر ۱۳۹۷ به بخش طب تسکینی بیمارستان فیروزگر تهران مراجعه کردند، به‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده و تحت مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامهٔ کیفیت زندگی مک‌گیل (۱۹۹۵) و پرسشنامهٔ اضطراب و افسردگی بیمارستانی زیگموند و اسنیت (۱۹۸۳) به‌کار رفت. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بررسی و آزمون شد (۰٫۰۵<p).
  یافته‌ها: نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان داد که بین اضطراب (۰٫۰۱>p و ۰٫۳۳-=r) و افسردگی (۰٫۰۱>p و ۰٫۳۷-=r) با کیفیت زندگی شرکت‌کنندگان رابطهٔ منفی معناداری وجود دارد. همچنین، اضطراب (۰٫۰۰۲=p و ۰٫۲۴۸- =B) و افسردگی (۰٫۰۰۱˂p و ۰٫۲۹۸- =B) توانسته‌اند ۱۹درصد از واریانس متغیر ملاک یعنی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته را پیش‌بینی کنند.
  نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج مطالعه، بیماران مراجعه‌کننده به بخش مراقبت تسکینی دارای کیفیت زندگی نسبتاً ضعیفی هستند و اضطراب و افسردگی قادر به پیش‌بینی کیفیت زندگی آ‌نان است؛ بنابراین، ارزیابی و سنجش سطح علائم روان‌شناختی ازجمله اضطراب و افسردگی و اقدامات روان‌درمانی مناسب جهت کاهش آن‌ها می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران شود.

                     
  مشاهده چکیده (1198) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (53) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  مطالعهٔ کیفی عوامل روان‌شناختی در اختلال پرخوری زنان
           

  میترا قدیمی نوران, عبدلله شفیع آبادی, آناهیتا خدابخشی کولایی, محمد عسگری

  زمینه و هدف: اختلال پرخوری یکی از اختلالات روان‌شناختی است که به‌دلیل مؤثربودن بر جنبه‌های مختلف زندگی و ارتباط با سایر مشکلات جسمی و روان‌شناختی، به‌ویژه در جامعهٔ زنان بسیار به آن توجه شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف مطالعهٔ ماهیت اختلال پرخوری در زنان و شناسایی عوامل روان‌شناختی مؤثر در آن انجام شد.
  روش‌بررسی: مطالعه با روش کیفی داده‌بنیاد انجام شد. جامعهٔ مشارکت‌کنندگان، زنان مبتلا به اختلال پرخوری بودند که به کلینیک تخصصی تغذیهٔ دانشکدهٔ شهید بهشتی شهر تهران در سال ۱۳۹۸ مراجعه کردند. نمونه‌گیری براساس نمونه‌گیری نظری انجام پذیرفت. در این پژوهش در کل با ۱۵ داوطلب واجد شرایط مصاحبه شد. مصاحبه‌ها ضبط و سپس رونویسی شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها هم‌زمان با جمع‌آوری آن‌ها به‌روش تحلیل مقایسه‌ای مداوم استراوس و کوربین (۱۹۹۸) صورت گرفت. برای اطمینان از صحت و اعتبار پژوهش از معیارهای معتبر گوبا و لینکلن (۲۰۰۰) استفاده شد.
  یافته‌ها: از ۲۹ کد به‌دست‌آمده در کدگذاری باز، هشت مقولۀ علل هیجانی منفی فردی، علل هیجانی منفی بین‌فردی، رفتارهای اجتنابی-اجباری افراطی، عادات خوردن نامناسب، زمان نامناسب خوردن، کسب هیجان مثبت، علل فقدان هیجان فردی و علل فقدان هیجان بین‌فردی در کدگذاری محوری، استخراج شد. از آن‌ها نیز سه عامل اصلی علل هیجانی منفی، عادات رفتاری نامناسب و فقدان هیجان، انتخاب و استخراج شد که هریک دربرگیرندهٔ زیرمقوله‌هایی در دو حوزهٔ فردی و بین‌فردی بود. 
  نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که عوامل روان‌شناختی مؤثر در اختلال پرخوری در زنان شامل عوامل اصلی هیجان منفی، عادت‌های رفتاری نامناسب و فقدان هیجان است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در تدوین مدل‌های درمانی مؤثر در اختلال پرخوری مدنظر قرار گیرد.

                     
  مشاهده چکیده (353) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (46) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  تدوین مدل معادلات ساختاری شدت علائم مثبت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی براساس روابط موضوعی، واقعیت‌سنجی و کارکرد خانواده
           

  الهام فرجی, نادر منیرپور, ناصر گودرزی, ارسیا تقوا

  زمینه ‌و‌ هدف: اسکیزوفرنی اختلالی است که باوجود آنکه درصد کمی از افراد جامعه را مبتلا می‌کند، خسارات هنگفتی به‌بار می‌آورد. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری شدت علائم مثبت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی براساس روابط موضوعی، واقعیت‌سنجی و کارکرد خانواده بود.
  روش‌بررسی: مطالعهٔ حاضر به‌روش همبستگی و از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعهٔ آماری شامل ۲۵۰ نفر از بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان ۵۰۵ شهر تهران در سال ۱۳۹۸ بود که با استفاده از نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به مقیاس کارکرد خانواده (اپستاین و همکاران، ۱۹۸۳)، پرسشنامۀ روابط موضوعی و واقعیت‌سنجی بل (بل و همکاران، ۱۹۸۶) و مقیاس علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (کی و همکاران، ۱۹۸7) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزارهای آماری SPSS نسخهٔ ۲۲ و AMOS نسخۀ ۲۲ تحلیل شدند. سطح معناداری آزمون‌ها در این پژوهش، ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد که ضریب مسیر مستقیم بین روابط موضوعی بر شدت علائم‌ مثبت (۰٫۰۰۱>p، ۰٫۲۳=β( مثبت ‌و معنادار است و ضرایب مسیر بین کارکرد خانواده بر شدت علائم‌ مثبت (۰٫۰۰۱>p، ۰٫۴۴=β( و بین روابط موضوعی بر واقعیت‌سنجی (۰٫۰۰۱>p، ۰٫۲۲=β( مثبت و معنادار است. همچنین ضرایب مسیر بین کارکرد خانواده بر واقعیت‌سنجی (۰٫۰۰۱>p، ۰٫۲۴-=β( و بین واقعیت‌سنجی بر شدت علائم‌ مثبت (۰٫۰۰۱>p، ۰٫۲۹-=β( منفی ‌و معنادار است. درنهایت، ضریب مسیر غیرمستقیم بین روابط موضوعی بر شدت علائم مثبت (۰٫۰۰۱>p، ۰٫۴۵=β( مثبت ‌و معنادار است. شاخص‌های نکویی برازش محاسبه‌شدهٔ روابط بین شدت علائم مثبت، روابط موضوعی، واقعیت‌سنجی و کارکرد خانواده نشان داد که واقعیت‌سنجی، رابطهٔ بین روابط موضوعی و کارکرد خانواده را با علائم‌ مثبت اسکیزوفرنی میانجیگری می‌کند (۰٫۸۹=AGFI، ۰٫۰۶۶=RMSEA).
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که روابط موضوعی و کارکرد خانواده با نقش میانجی واقعیت‌سنجی می‌توانند مدل مطلوبی برای پیش‌بینی شدت علائم مثبت باشند که می‌توان در سطوح درمانی از این مدل استفاده کرد.

                     
  مشاهده چکیده (316) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (38) تعداد دریافت
            
       

مقالات در دست چاپ

اطلاعات نشریه

 • شماره جاری: 1399، جلد 10، شماره0
 • شاپای چاپی: 2322-2840
 • شاپای الکترونيکی: 2322-2840
 • مدير مسئول: دکتر مسعود کریملو
 • سردبير: دکتر محمد کمالی
 • صاحب امتياز: سید محمد موسوی

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2540 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 48 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 13962949 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 11942 بازدید
 • تعداد مقالات دریافت شده: 2179 مقاله
 • تعداد مقالات منتشر شده: 886 مقاله

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb