خوش آمدید

مجله مطالعات ناتوانی (علمی-پژوهشی)

Journal of Disability Studies


مدیر مسئول: دکتر مسعود کریملو؛ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
سردبیر: دکتر محمد کمالی؛ استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
دبیر اجرایی: مریم موسوی خطاط
مجله مطالعات ناتوانی به شماره استاندارد بین‌‌المللی پی آیند (شاپا) ۲۸۴۰-۲۳۲۲ بوده و به زبان فارسی با چکیده‌های فارسی و انگلیسی مقالات به چاپ می‌رسد. این مجله از سوی کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حائز رتبه علمی–پژوهشی شناخته شده، که این رتبه در یک‌صدونهمین (۱۰۹) جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مورخ ۹۱/۸/۱۸ به‌تصویب رسیده است.
همچنین شایان ذکر است که این مجله در نمایه‌های ISC، SID، Google Scholar و Magiran و Microsoft Academic نمایه می‌شود.
Main Image

مجله مطالعات ناتوانی

1402، جلد 13، شماره0

شاپای چاپی: 2322-2840

شاپای الکترونيکی: 2322-2840

مدير مسئول: دکتر مسعود کریملو

سردبير: دکتر محمد کمالی

مشاهده ی آخرین شماره

 •      
         
           
           
  مقایسهٔ اثربخشی درمان‌های مبتنی‌بر واقعیت مجازی، ریلکسیشن و راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان
           

  فاطمه مومنی, سهیلا هاشمی, حبیب الله نادری, علی اصغر فیروزجاییان

  چکیده
  زمینه و هدف: علائم اختلال اضطراب اجتماعی از مشکلات شایع در دانشجویان است و در عملکردهای اجتماعی و تحصیلی آنان آسیب ایجاد می‌کند. هدف پژوهش حاضر مقایسهٔ اثربخشی درمان‌های مبتنی‌بر واقعیت مجازی و ریلکسیشن و راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی بر علائم اضطراب اجتماعی دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی بود.
  روش‌بررسی: پژوهش حاضر به‌روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه گواه انجام شد. متغیر مستقل پژوهش، درمان در چهار سطح درمان مبتنی‌بر واقعیت مجازی، درمان ریلکسیشن، درمان راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی و گواه و متغیر وابسته، علائم اختلال اضطراب اجتماعی بود. جامعهٔ آماری را دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ تشکیل دادند که ۴۸ نفر داوطلب واجد شرایط به‌عنوان نمونه وارد مطالعه شدند. سپس به‌طور تصادفی در چهار گروه درمان مبتنی‌بر واقعیت مجازی (دوازده نفر)، درمان مبتنی‌بر ریلکسیشن (دوازده نفر)، درمان مبتنی‌بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی (دوازده نفر) و گواه (دوازده نفر) قرار گرفتند (سه گروه آزمایش و یک گروه گواه). برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبهٔ بالینی ساختاریافته (منین و همکاران، ۲۰۰۲) و مقیاس اضطراب اجتماعی(لایبویتز، ۱۹۸۷) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۱ و با استفاده از آزمون‌های تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکووا) و یک‌متغیره (آنکووا) صورت گرفت. سطح معناداری آزمون‌ها ۰٫۰۵ بود.
  یافته‌ها: درمان‌ واقعیت مجازی و درمان ریلکسیشن و درمان راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی بر کاهش اضطراب اجتماعی و علائم آن (اضطراب و اجتناب) در دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی تأثیر داشتند (۰٫۰۰۱>p). همچنین درمان واقعیت مجازی و درمان راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی بر کاهش خرده‌مقیاس‌های اضطراب اجتماعی مؤثرتر از درمان ریلکسیشن بودند (۰٫۰۵>p).
  نتیجه‌گیری: درمان واقعیت مجازی و درمان ریلکسیشن و درمان راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی، درمان‌های مؤثری برای کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی هستند و پیشنهاد می‌شود در مراکز مشاورهٔ دانشجویی استفاده شوند. از بین این مداخلات، درمان‌های واقعیت مجازی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی مؤثرتر هستند و می‌توانند بیشتر به‌کار روند.

                     
  مشاهده چکیده (428) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (43) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  تعیین اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر گرایش مصرف مواد و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به مواد افیونی
           

  زینب کریمیان, بهمن اکبری, سامره اسدی مجره

  چکیده
  زمینه و هدف: اعتیاد به مواد افیونی در سال‌های اخیر به نگرانی همه‌گیر و جهانی تبدیل شده است. امروزه یکی از درمان‌های توصیه‌شده در حوزهٔ سوء‌مصرف مواد، درمان پذیرش و تعهد است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر گرایش مصرف مواد و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به مواد افیونی انجام شد.
  روش‌بررسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های نیمه‌تجربی و براساس طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری دوماهه با گروه گواه بود. جامعهٔ آماری پژوهش را تمامی افراد مبتلا به سوء‌مصرف مواد مخدر مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر رشت در سال ۱۴۰۰ تشکیل دادند. از میان آن‌ها سی نفر داوطلب واجد شرایط به‌روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای وارد مطالعه شدند و در دو گروه مداخله و گواه قرار گرفتند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از مقیاس گرایش اعتیاد (وید و همکاران، ۱۹۹۲) و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (گرتز و رومر، ۲۰۰۴) انجام شد. گروه مداخله درمان پذیرش و تعهد را طی دوازده جلسهٔ نوددقیقه‌ای به‌صورت هفته‌ای یک‌بار دریافت کرد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم‌افزار SPSS‌نسخهٔ ۲۳ تجزیه‌وتحلیل شد (۰٫۰۵=α).
  یافته‌ها: نتایج نشان داد، مقایسهٔ میانگین‌های مراحل پیش‌آزمون با پس‌آزمون و پیش‌آزمون با پیگیری برای متغیرهای گرایش مصرف مواد و دشواری در تنظیم هیجان در گروه آزمایش معنادار است (۰٫۰۵>p)؛ همچنین برای این متغیرها، تأثیر ماندگاری درمان پذیرش و تعهد در مرحلهٔ پیگیری به‌تأیید رسیده است.
  نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش مشخص کرد، درمان پذیرش و تعهد بر متغیرهای گرایش مصرف مواد و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به مواد افیونی مؤثر است. پیشنهاد می‌شود درمانگران حوزهٔ اعتیاد از روش مذکور برای بهبود و پیشگیری از عود بیماران مبتلا به مواد مخدر استفاده کنند.


                     
  مشاهده چکیده (147) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (32) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  تبیین مدل ساختاری برای پیش‌بینی نشانگان ضربهٔ ‌عشق در دانشجویان براساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با میانجیگری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان
           

  نیاز یوسفی, مجید ضرغام حاجبی, رامین تبرایی

  چکیده
  زمینه و هدف: مواجهه با شکست عاطفی، سطوح بالایی از اضطراب، افسردگی، سوگ، نشانه‌های جسمانی، آسیب‌پذیری و تجربهٔ احساس‌های منفی را به‌همراه دارد. بهترین روش پیشگیری و مقابله در این زمینه، شناسایی عوامل مرتبط با آن است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل ساختاری برای پیش‌بینی نشانگان ضربهٔ عشق در دانشجویان براساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با میانجیگری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان انجام شد.
  روش‌بررسی: این پژوهش توصیفی‌تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعهٔ آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران دارای نشانگان ضربهٔ عشق در سال تحصیلی ۰۲-۱۴۰۱ تشکیل دادند. از بین آن‌ها ۲۰۶ نفر به‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامهٔ تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و کرایج، ۲۰۰۶) و فرم کوتاه پرسش‌نامهٔ طرح‌واره‌های یانگ (یانگ و براون، ۱۹۹۸) و پرسش‌نامهٔ نشانگان ضربهٔ عشق راس (راس، ۲۰۰۷) استفاده شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش، روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و دو نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۵ و AMOS نسخهٔ ۲۵ به‌کار رفت. سطح معناداری در این پژوهش ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد، اثرات مستقیم ابعاد طرح‌واره‌های رهاشدگی (۰٫۱۱= β و ۰٫۰۰۱=p) و تأییدطلبی (۰٫۱۵=β و ، ۰٫۰۰۱=p) و بازداری هیجانی (۰٫۱۷= β و ۰٫۰۰۱=p) بر متغیر ضربهٔ عشق معنادار است؛ ولی اثرات طرح‌واره‌های گرفتار و خویشتن‌داری معنادار نیست. نتایج مشخص کرد، طرح‌واره‌های رهاشدگی (۰٫۲۰-=β و ۰٫۰۰۱=p) و تأییدطلبی (۰٫۴۰-=β و ۰٫۰۰۱=p) و بازداری هیجانی (۰٫۲۱-=β و ۰٫۰۰۱=p) بر راهبرد انطباقی تنظیم هیجان اثر معناداری دارند؛ ولی اثرات طرح‌واره‌های گرفتار و خویشتن‌داری معنادار نیست؛ به‌علاوه طرح‌واره‌های رهاشدگی (۰٫۲۸= β و ۰٫۰۰۱=p) و تأییدطلبی (۰٫۱۸= β و ۰٫۰۰۱=p) و بازداری هیجانی (۰٫۲۴=β و ۰٫۰۰۱=p) بر راهبرد سازش‌نایافتهٔ تنظیم هیجان اثر معناداری دارند؛ ولی تأثیرات طرح‌واره‌های گرفتار و خویشتن‌داری معنادار نیست؛ همچنین اثرات غیرمستقیم طرح‌واره‌های رهاشدگی (۰٫۱۴= β و ۰٫۰۰۱=p) و تأییدطلبی (۰٫۲۰= β و ۰٫۰۰۱=p) و بازداری هیجانی (۰٫۱۴= β و ۰٫۰۰۱=p) بر ضربهٔ عشق معنادار است؛ اما اثرهای غیرمستقیم طرح‌واره‌های گرفتار و خویشتن‌داری معنادار نیست. شاخص‌های برازش (۰٫۹۹=IFI، ۰٫۹۹=GFI، ۰٫۹۹=CFI، ۰٫۱۷=RMSEA) همگی در سطح مناسبی قرار داشتند.
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش نتیجه‌گیری می‌شود، طرح‌واره‌های رهاشدگی، تأییدطلبی، بازداری هیجانی و همچنین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تأثیر معنادار و مهمی در شکست عشقی دانشجویان دارند.

                     
  مشاهده چکیده (276) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (29) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  تعیین اثربخشی بستهٔ آموزش سازگاری تحصیلی بر بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان پسر دورهٔ دوم متوسطه
           

  سلیمان اشکوتی, بهمن کرد, هوشنگ جدیدی

  چکیده
  زمینه و هدف: سازگاری و هماهنگ‌شدن با خود و محیط پیرامون برای هر موجود زنده‌ای ضرورتی حیاتی است. تلاش روزمرهٔ آدمیان جملگی بر حول سازگاری دور می‌زند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بستهٔ آموزش سازگاری تحصیلی بر بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان پسر دورهٔ دوم متوسطه انجام شد.
  روش‌بررسی: روش تحقیق این پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعهٔ آماری را دانش‌آموزان پسر دورهٔ دوم متوسطه در شهر مهاباد در سال تحصیلی ۱۳۹۸ تشکیل دادند. به‌شیوهٔ نمونه‌گیری هدفمند، شصت نفر از دانش‌آموزان واجد شرایط داوطلب دارای نمرات کمتر در مقیاس بهزیستی تحصیلی، وارد مطالعه شدند. سپس به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه سی نفر) قرار گرفتند. برای گروه آزمایش هشت جلسه آموزش سازگاری تحصیلی طراحی‌شده توسط اشکوتی و همکاران (۱۴۰۰) برگزار شد؛ اما گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد. به‌منظور گردآوری داده‌ها از مقیاس بهزیستی تحصیلی (تومینن-سوینی و همکاران، ۲۰۱۲) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها، تحلیل کوواریانس یک‌طرفه در سطح معناداری ۰٫۰۵ و نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۶ به‌کار رفت.
  یافته‌ها: نتایج آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد، آموزش سازگاری تحصیلی بر بهزیستی تحصیلی و مؤلفه‌های آن (ارزش مدرسه، فرسودگی نسبت به مدرسه، رضایتمندی از مدرسه، مشارکت در مدرسه) تأثیر معناداری دارد (۰٫۰۰۱>p).
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌ها نتیجه‌گیری می‌شود، بستهٔ آموزش سازگاری تحصیلی در شکفتگی تحصیلی دانش‌آموزان تأثیرگذار است؛ همچنین می‌توان از آموزش سازگاری تحصیلی به‌عنوان روش مناسب و مؤثر برای بهبود بهزیستی تحصیلی استفاده کرد.

                     
  مشاهده چکیده (201) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (36) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  مقایسهٔ اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری مبتنی‌بر مدیریت استرس و درمان مبتنی‌بر کیفیت زندگی بر باورهای فراشناختی و پرخاشگری زوجین ارجاعی متقاضی طلاق در بهزیستی شهرستان ایلام
           

  زهرا همتی, وحید احمدی, شهرام مامی

  چکیده
  زمینه و هدف: طلاق از آسیب‌های بسیار مهم اجتماعی است که بر روابط افراد در سطوح فردی و بین‌فردی و اجتماعی تأثیر می‌‌گذارد. پژوهش حاضر باهدف مقایسهٔ اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری مبتنی‌بر مدیریت استرس و درمان مبتنی‌بر کیفیت زندگی بر باورهای فراشناختی و پرخاشگری زوجین ارجاعی متقاضی طلاق در بهزیستی شهرستان ایلام انجام شد.
  روش‌بررسی: روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری (سه‌ماهه) همراه با گروه گواه بود. جامعهٔ آماری پژوهش را تمامی زوجین متقاضی طلاق در شهرستان ایلام تشکیل دادند که از میان آن‌ها ۴۵ زوج داوطلب واجد شرایط با روش نمونه‌گیری هدفمند وارد مطالعه شدند و به‌شکل تصادفی، در گروه‌های درمان شناختی‌رفتاری مبتنی‌بر مدیریت استرس و درمان مبتنی‌بر کیفیت زندگی و گواه قرار گرفتند (هر گروه پانزده زوج). درمان شناختی‌رفتاری مبتنی‌بر مدیریت استرس به‌شیوهٔ گروهی طی ده جلسه و درمان مبتنی‌بر کیفیت زندگی به‌شیوهٔ گروهی طی هشت جلسه اجرا شد. ابزارهای پژوهش پرسش‌نامهٔ باورهای فراشناختی (ولز و کاترایت-هاتون، ۲۰۰۴) و پرسش‌نامهٔ پرخاشگری (باس و پری، ۱۹۹۲) بود. داده‌ها به‌کمک آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری ۰٫۰۵ در نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته‌ها: اثر زمان بر متغیرهای باورهای فراشناختی و پرخاشگری (۰٫۰۰۱>p) و اثر گروه بر متغیرهای باورهای فراشناختی (۰٫۰۱۲=p) و پرخاشگری (۰٫۰۱۶=p) معنادار بود. در متغیرهای مذکور در هر دو گروه درمانی، تفاوت بین میانگین نمرات پیش‌آزمون با پس‌آزمون و پیگیری معنا‌دار بود (۰٫۰۰۱>p). همچنین در هر دو متغیر پژوهش در هر دو گروه درمانی، تفاوت بین میانگین نمرات پس‌آزمون با پیگیری معنا‌دار نبود که ثبات اثرات درمان را با گذشت زمان نشان داد (۰٫۰۵<p).
  نتیجه‌گیری: درمان شناختی‌رفتاری مبتنی‌بر مدیریت استرس درمقایسه با درمان مبتنی‌بر کیفیت زندگی، میانگین نمرات متغیرهای باورهای فراشناختی و پرخاشگری را بیشتر کاهش می‌دهد؛ بنابراین در کار با مشکلات افراد متقاضی طلاق درمان شناختی‌رفتاری مبتنی‌بر مدیریت استرس کارایی بیشتری درمقایسه با درمان مبتنی‌بر کیفیت زندگی دارد.

                     
  مشاهده چکیده (119) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (20) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  بررسی رابطهٔ ریتم خُلق و عامل‌های شخصیتی هگزاکو در دانشجویان
           

  ثریا اصلانی, علی خادمی, مهین اعتمادی‌نیا

  چکیده
  زمینه و هدف: رفتارهای مرتبط با خُلق‌و‌خوی، الگویی ریتمیک روزانه را نشان می‌دهد. مطالعهٔ حاضر با هدف بررسی رابطهٔ ریتم خُلق و عامل‌های شخصیتی هگزاکو در دانشجویان انجام شد.
  روش‌بررسی: پژوهش حاضر تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعهٔ آماری را تمامی دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال ۱۴۰۱ تشکیل دادند. از میان آن‌ها ۳۴۰ نفر به‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند؛ به‌این‌ترتیب که از بین دانشکده‌های دانشگاه ارومیه، انتخاب ده دانشکده به‌طور تصادفی صورت گرفت. سپس در هر دانشکده ۳۴ دانشجو به‌طور تصادفی انتخاب شدند و ابزار ریتم خُلق تجدیدنظرشده (دی اولیویرا و همکاران، ۲۰۲۰) و پرسش‌نامهٔ صفات شخصیت هگزاکو (اشتون و همکاران، ۲۰۰۴) را پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه در نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۲ و سطح معناداری ۰٫۰۵ استفاده شد.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد، مؤلفه‌های شناختی (ریتم خُلق) با وظیفه‌شناسی (هگزاکو) (۰٫۱۱۵-=r و ۰٫۰۵>p)  رابطهٔ منفی و معنادار و با مؤلفه‌های هیجان‌پذیری (هگزاکو)(۰٫۱۷۶=r و ۰٫۰۱>p) و گشودگی (هگزاکو) (۰٫۱۵۳=r و ۰٫۰۱>p)، رابطهٔ مثبت و معناداری دارد؛ همچنین مؤلفه‌های بدنی (ریتم خُلق) با هیجان‌پذیری (هگزاکو) (۰٫۱۷۳=r و ۰٫۰۱>p) رابطهٔ مثبت و معنادار و با مؤلفه‌های توافق‌پذیری (هگزاکو) (۰٫۱۳۰-=r و ۰٫۰۵>p) و وظیفه‌شناسی (هگزاکو) (۰٫۲۶۲-=r و ۰٫۰۱>p) رابطهٔ منفی و معناداری دارد؛ درنهایت مؤلفه‌های عاطفی (ریتم خُلق) با وظیفه‌شناسی (هگزاکو) (۰٫۲۶۶-=r و ۰٫۰۱>p) رابطهٔ منفی و با مؤلفهٔ هیجان‌پذیری (هگزاکو) (۰٫۳۰۰=r و ۰٫۰۱>p) رابطهٔ مثبت و معناداری دارد. درمجموع نتایج پژوهش مشخص کرد، عامل‌های شخصیتی هگزاکو دارای رابطهٔ معنا‌داری با ریتم خُلق هستند.
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش حاضر، بین ریتم خُلقی و عوامل شخصیتی هگزاکو رابطه وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد، افرادی با ویژگی‌های شخصیتی خاص ممکن است بیشتر درمعرض نوسانات خُلقی در طول روز باشند. تحقیقات بیشتر برای تعیین سازوکارهای اساسی و پیامدهای بالقوهٔ این رابطه نیاز است.

                     
  مشاهده چکیده (136) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (43) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  مدل‌سازی باورهای غیرمنطقی خوردن براساس نگرش به خوردن با نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری تصویر بدن در افراد دارای نشانه‌های پرخوری
           

  فاطمه جمشیدی, حکیمه آقایی, نرگس رازقی, شهناز نوحی

  چکیده
  زمینه و هدف: اختلالات خوردن اختلالات پیچیده‌ای هستند که ریشه در مسائل زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی دارند. یکی از اشکال اصلی این اختلالات در طبقه‌بندی بین‌المللی اختلالات روانی، پُرخوری است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی باورهای غیرمنطقی خوردن براساس نگرش به خوردن با نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری تصویر بدن در افراد دارای نشانه‌های پرخوری انجام شد.
  روش‌بررسی: روش پژوهش حاضر باتوجه به ماهیت آن تحلیلی و از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعهٔ آماری پژوهش را تمامی افراد دارای نشانه‌های پرخوری مراجعه‌کننده به مراکز مشاورهٔ مناطق شش و دوازده شهر تهران در سال ۱۴۰۰ تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری به‌صورت دردسترس بود. نمونهٔ آماری باتوجه به تعداد متغیرهای آشکار پژوهش دویست نفر بود که از میان افراد جامعهٔ آماری داوطلبانه وارد مطالعه شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامهٔ انعطاف‌پذیری تصویر تن (ساندوز و همکاران، ۲۰۱۳) و پرسش‌نامهٔ نگرش خوردن (گارنر و همکاران، ۱۹۸۲) و پرسش‌نامه باورهای غذایی غیرمنطقی (اوسبرگ و همکاران، ۲۰۰۸) استفاده شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌‌افزارهای SPSS نسخهٔ ۲۴ و AMOS نسخهٔ ۲۴ و همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. سطح معناداری همهٔ آزمون‌ها ۰٫۰۵ بود.
  یافته‌ها: بررسی ضرایب مسیر مستقیم بین مسیرهای مختلف نشان داد، نگرش به خوردن و انعطاف‌پذیری تصویر بدن (۰٫۰۰۱>p، ۰٫۴۱Beta=) و انعطاف‌پذیری تصویر بدن و باورهای غیرمنطقی خوردن (۰٫۰۰۱>p، ۱٫۵Beta=) به‌طور معناداری رابطهٔ مستقیم دارد. شاخص‌های نکویی برازش مدل مفهومی برازش داده‌شده برابر با ۴٫۳۵=CMIN/df، ۰٫۸۹GFI=، ۰٫۹۳NFI= و ۰٫۰۲RMSEA=، به‌دست آمد.
  نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش مشخص کرد، انعطاف‌پذیری تصویر بدن در افراد دارای نشانه‌های پرخوری، واسطه‌گر روابط میان نگرش به خوردن و باورهای غیرمنطقی خوردن است.

                     
  مشاهده چکیده (136) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (40) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  تعیین اثربخشی مشاورهٔ مبتنی‌بر واقعیت‌درمانی بر همدلی و سازگاری زناشویی زنان در معرض طلاق
           

  لیلا آذروش, معصومه آزموده, اکبر رضایی, نعیمه محب

  چکیده
  زمینه و هدف: امروزه درمقایسه با دوره‌های قبل، آمار طلاق‌ افزایش پیدا کرده است. همدلی و سازگاری زناشویی از متغیرهای مهمی هستند که میتوانند در جلوگیری از طلاق مؤثر باشند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مشاورهٔ مبتنی‌بر واقعیت‌درمانی بر همدلی و سازگاری زناشویی زنان درمعرض طلاق انجام شد.
  روش‌بررسی: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعهٔ آماری پژ‏وهش را زنان درمعرض طلاق تشکیل دادند که در سال ۱۴۰۰ به دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف و مراکز مشاورهٔ خانواده در شهر تبریز مراجعه کردند. از این ‌جامعه، چهل نفر داوطلب واجد شرایط به‌روش هدفمند وارد مطالعه شدند و به‌‌روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه بیست نفر) قرار گرفتند. ابزارهای استفاده‌شده در پژوهش مقیاس همدلی اساسی (جولیف و فارینگتون، ۲۰۰۶) و مقیاس سازگاری زناشویی (اسپانیر، ۱۹۷۶) بود. به‌منظور انجام مداخلهٔ درمانی، برنامهٔ واقعیت‌درمانی (گلاسر، ۲۰۰۰) برای گروه آزمایش در هشت جلسه اجرا شد و در همان زمان، گروه گواه هیچ‌گونه مداخلهٔ روان‌درمانی دریافت نکرد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش قبل و بعد از مداخله با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک‌متغیره در نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۶ صورت گرفت. سطح معناداری در آزمون‌های آماری پژوهش، ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد، بعد از حذف اثر پیش‌آزمون، بین میانگین نمرات پس‌آزمون گروه آزمایش و گروه گواه در متغیرهای همدلی و سازگاری زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد (۰٫۰۰۱>p)؛ همچنین براساس اندازهٔ اثر، ۵۳درصد از تغییرات نمرهٔ همدلی و ۳۹٫۵درصد از تغییرات نمرهٔ سازگاری زناشویی، ناشی‌از مداخلهٔ واقعیت‌درمانی است.
  نتیجه‌گیری: این مطالعه مشخص کرد، واقعیت‌درمانی بر افزایش همدلی و سازگاری زناشویی زنان درمعرض طلاق اثربخش است؛ بنابراین مشاوران و درمانگران می‌توانند به‌منظور بهبود این متغیرها در زنان درمعرض طلاق، از درمان مذکور استفاده کنند.

                     
  مشاهده چکیده (150) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (48) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  تبیین الگوی ساختاری رابطهٔ بین مکانیسم‌های دفاعی و درد روانی با افکار خودکشی با واسطه‌گری افسردگی در مردان دریانورد
           

  زهرا کریمی, احمد کربلایی محمد میگونی, حسین رضابخش, ربابه عطایی فر

  چکیده
  زمینه و هدف: درد روانی و سازوکارهای دفاعی پیش‌بینیکنندههای نیرومندی برای اقدام به خودکشی در افراد دچار افسردگی هستند. هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی ساختاری رابطهٔ بین سازوکارهای دفاعی و درد روانی با افکار خودکشی با واسطه‌گری افسردگی در مردان دریانورد بود.
  روش‌بررسی: روش پژوهش توصیفیتحلیلی بود. جامعهٔ آماری پژوهش را تمام مردان دریانورد شاغل در یک شرکت نفت‌کش در سال ۱۴۰۰ تشکیل دادند که از میان آنها ۳۷۸ نفر به‌صورت داوطلبانه وارد پژوهش شدند. به‌منظور جمع‌آوری دادهها، پرسشنامهٔ افکار خودکشی بک (بک و همکاران، ۱۹۷۹)، پرسشنامهٔ افسردگی بک (بک و همکاران، ۱۹۶۱)، پرسشنامهٔ مکانیسم‌های دفاعی-۴۰ (اندروز و همکاران، ۱۹۹۳) و مقیاس درد روانی (اورباخ و همکاران، ۲۰۰۳) به‌کار رفت. برای تحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS نسخهٔ ۲۴ و AMOS نسخهٔ ۲۴ و مقدار احتمال ۰٫۰۵ استفاده شد.
  یافته‌ها: در پژوهش حاضر نتایج نشان داد، مدل مفروض با داده‌های گردآوری‌شده برازش دارد (۲٫۱۶=χ2/df، ۰٫۹۸۸=CFI، ۰٫۹۹۰=GFI، ۰٫۸۹۳=AGFI، ۰٫۰۹۲=RMSEA). نتایج پژوهش حاضر مشخص کرد، ضرایب مسیرهای مستقیم بین سازوکارهای ناپخته (۰٫۰۱۶=p، ۰٫۱۶۰=β) و سازوکارهای روان‌رنجور (۰٫۰۱۰=p، ۰٫۱۵۶=β) و درد روانی (۰٫۰۱۰=p، ۰٫۶۲۷=β) با افسردگی مثبت و معنادار است؛ همچنین، ضرایب مسیرهای غیرمستقیم بین سازوکارهای ناپخته (۰٫۰۱۱=p، ۰٫۲۱۸=β)، سازوکارهای روان‌رنجور (۰٫۰۱۷=p، ۰٫۰۵۴=β) و درد روانی (۰٫۰۲۱=p، ۰٫۰۵۵=β) با افکار خودکشی با واسطه‌گری افسردگی مثبت و معنادار است.
  نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، بین سازوکارهای دفاعی ناپخته و روان‌رنجور و درد روانی با افکار خودکشی با واسطه‌گری افسردگی در مردان دریانورد رابطه وجود دارد.

                     
  مشاهده چکیده (303) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (62) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  تدوین برنامهٔ آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد راه‌حل‌محور و اثربخشی آن بر تنظیم هیجان فرزندان با مشکلات رفتاری در خانواده‌های طلاق
           

  عیدمراد سلگی, لیلا کاشانی وحید, مریم اساسه, مجید ابراهیم پور, سمیرا وکیلی

  چکیده
  زمینه و هدف: طلاق، از پدیده‌هایی است که نه‌تنها تعادل روانی زوجین، بلکه تعادل روانی فرزندان و بستگان و نزدیکان را به‌هم می‌‌ریزد. پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامهٔ آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد راه‌حل‌محور و اثربخشی آن بر تنظیم هیجان فرزندان با مشکلات رفتاری در خانواده‌های طلاق انجام شد.
  روش‌بررسی: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری (یک‌ماهه) همراه با گروه گواه بود. جامعهٔ آماری را فرزندان با مشکلات رفتاری ۱۲تا۱۸ساله در شهرستان‌های استان تهران تشکیل دادند که ۱تا۵ سال از طلاق والدین آنان گذشته بود. از جامعه‌ٔ‌ آماری با روش نمونه‌گیری دردسترس، سی نفر داوطلب واجد شرایط وارد مطالعه شدند و به‌روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه، (هر گروه پانزده نفر)، قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش، مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان (آخنباخ و رسکورلا، ۲۰۰۱) و چک‌لیست تنظیم هیجان کودکان و نوجوانان (شیلدز و چیکتی، ۱۹۹۷) بود. فقط گروه آزمایش ده جلسه برنامهٔ آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد راه‌حل‌محور را دریافت کرد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری ۰٫۰۵ توسط نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۶ تحلیل شد.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد، اثر زمان بر متغیر بی‌ثباتی هیجانی (۰٫۰۳۲=p) و متغیر تنظیم هیجان انطباقی (۰٫۰۰۴=p) معنادار بود. اثر گروه نیز بر متغیرهای مذکور معنادار بود (۰٫۰۰۱>p). در هر دو متغیر تنظیم هیجان انطباقی و بی‌ثباتی هیجانی، میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحلهٔ پس‌آزمون به‌طور معناداری متفاوت از مرحلهٔ پیش‌آزمون بود (۰٫۰۰۱>p). در مرحلهٔ پیگیری نیز تأثیر مداخله تداوم داشت؛ به‌طوری‌که در متغیر بی‌ثباتی هیجانی (۰٫۰۴۰=p) و متغیر تنظیم هیجان انطباقی (۰٫۰۰۱>p) به‌طور معناداری در مرحلهٔ پیگیری درمقایسه با مرحلهٔ پیش‌آزمون، تغییرات ادامه پیدا کرد.
  نتیجه‌گیری: استفاده از برنامهٔ آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد راه‌حل‌محور، با کسب مهارت‌های لازم برای یادگیری، ابزار مناسبی برای بهبود متغیر تنظیم هیجان است.


                     
  مشاهده چکیده (215) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (110) تعداد دریافت
            
       

مقالات در دست چاپ

اطلاعات نشریه

 • شماره جاری: 1402، جلد 13، شماره0
 • شاپای چاپی: 2322-2840
 • شاپای الکترونيکی: 2322-2840
 • مدير مسئول: دکتر مسعود کریملو
 • سردبير: دکتر محمد کمالی
 • صاحب امتياز:

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 3629 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 64 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 18453576 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 13256 بازدید
 • تعداد مقالات دریافت شده: 3033 مقاله
 • تعداد مقالات منتشر شده: 1557 مقاله

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb