خوش آمدید

مجله مطالعات ناتوانی (علمی-پژوهشی)

Middle Eastern Journal of Disability Studies


مدیر مسئول: دکتر مسعود کریملو؛ دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سردبیر: دکتر محمد کمالی؛ استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
دبیر اجرایی: مریم موسوی خطاط
مجله مطالعات ناتوانی به شماره استاندارد بین‌‌المللی پی آیند (شاپا) ۲۸۴۰-۲۳۲۲ بوده و به زبان فارسی با چکیده‌های فارسی و انگلیسی مقالات به چاپ می‌رسد. این مجله از سوی کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حائز رتبه علمی–پژوهشی شناخته شده، که این رتبه در یک‌صدونهمین (۱۰۹) جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مورخ ۹۱/۸/۱۸ به‌تصویب رسیده است.
همچنین شایان ذکر است که این مجله در نمایه‌های ISC، SID، Google Scholar و Magiran نمایه می‌شود.
Main Image

مجله مطالعات ناتوانی

1399، جلد 10، شماره0

شاپای چاپی: 2322-2840

شاپای الکترونيکی: 2322-2840

مدير مسئول: دکتر مسعود کریملو

سردبير: دکتر محمد کمالی

مشاهده ی آخرین شماره

 •      
         
           
           
  تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر بهبود انگیزش پیشرفت و خودپندارهٔ تحصیلی در دانش‌آموزان پسر پایهٔ دهم با انگیزش و خودپندارهٔ پایین
           

  سعیده خجسته, محمد گودرزی

  زمینه و هدف: یکی از عوامل اصلی موفقیت دانش‌آموزان و یکی از هدف‌های آموزش‌و‌پرورش، توجه به خودپنداره و انگیزش پیشرفت است. هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر خودپندارهٔ تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر پایهٔ دهم دارای انگیزش پیشرفت و خودپندارهٔ پایین بود.
  روش‌بررسی: روش پژوهش نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعهٔ آماری تمامی دانش‌آموزان پسر پایهٔ دهم شهر ریگان (۳۲۰ نفر) در سال ۹۸-۱۳۹۷ بودند. چهل دانش‌آموز دارای نمرهٔ کمتر در خودپنداره و انگیزش پیشرفت، داوطلب شرکت در پژوهش و نیز دارای ملاک‌های ورود به پژوهش، به‌شیوهٔ نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. افراد نمونه با استفاده از شیوهٔ نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برنامهٔ آموزش حل مسئله براساس مدل دزوریلا و گلدفرید (۱۹۷۱) طی شش جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامهٔ خودپندارهٔ تحصیلی (راجرز، ۱۹۵۱) و پرسشنامهٔ انگیزش پیشرفت (هارتر، ۱۹۸۱) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس به کمک نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۳ در سطح اطمینان ۰٫۰۵ تحلیل شدند.
  یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مهارت‌های حل مسئله پس از تعدیل اثر نمرات پیش‌آزمون بر افزایش خودپندارهٔ تحصیلی (۰٫۰۰۱>p) و انگیزش پیشرفت (۰٫۰۰۱>p) دانش‌آموزان تأثیر معنادار دارد.
  نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش بر اهمیت آموزش مهارت حل مسئله بر بهبود خودپندارهٔ تحصیلی و انگیزش پیشرفت تأکید می‌کند؛ بنابراین نتایج این پژوهش راهکاری را برای برنامه‌ریزان آموزش فراهم می‌آورد تا آموزش مهارت حل مسئله را در برنامهٔ تحصیلی دانش‌آموزان بگنجانند.

                     
  مشاهده چکیده (177) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (28) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  بررسی نقش مثبت‌اندیشی در امید به زندگی و پریشانی روان‌شناختی مادران دارای کودکان با ناتوانی یادگیری خاص
           

  آرزو محمدی, زهرا آقامیرمحمدعلی

  زمینه و هدف: مادران دارای کودکان با ناتوانی یادگیری خاص به‌دلیل مشکلات مواجه‌شده، نیازمند الگوهای مقابله‌ای قوی هستند. هدف این پژوهش بررسی نقش مثبت‌اندیشی در امید به زندگی و پریشانی روان‌شناختی مادران دارای کودکان با ناتوانی یادگیری خاص بود.
  روش‌بررسی: پژوهش حاضر توصیفی‌تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعهٔ آماری را تمامی مادران دارای کودکان با ناتوانی یادگیری خاص تشکیل دادند که فرزندشان در مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ مشغول به تحصیل بود. با روش نمونه‌گیری دردسترس ۱۸۰ مادر دارای فرزند با ناتوانی یادگیری خاص به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامهٔ مثبت‌اندیشی (اینگرام و ویسینکی، ۱۹۸۸) و مقیاس امید به زندگی (میلر و پاورز، ۱۹۸۸) و مقیاس پریشانی روان‌شناختی (کسلر و همکاران، ۲۰۱۰) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها به‌کمک نرم‌افزار SPSS نسخۀ ۲۱، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه به‌کار رفت. سطح معناداری آزمون‌ها ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
  یافته‌ها: خودارزیابی مثبت (۰٫۰۰۱=p، ۰٫۶۱۵=B)، انتظارات مثبت آینده (۰٫۰۰۱=p، ۰٫۵۹۱=B)، خوداعتمادی (۰٫۰۰۵=p، ۰٫۵۲۷=B)، ارزیابی دیگران از خویش (۰٫۰۱۱=p، ۰٫۴۹۱=B) و کارکرد مثبت روزانه (۰٫۰۱۹=p، ۰٫۴۸۷=B) امید به زندگی را پیش‌بینی کردند و خودارزیابی مثبت بیش از مؤلفه‌های دیگر عامل پیش‌بینی‌کنندهٔ امید به زندگی شد. همچنین، مؤلفه‌های انتظارات مثبت آینده (۰٫۰۰۱=p، ۰٫۵۸۸-=B)، خودارزیابی مثبت (۰٫۰۰۱=p، ۰٫۵۵۶-=B)، کارکرد مثبت روزانه (۰٫۰۰۹=p، ۰٫۵۲۶-=B)، ارزیابی دیگران از خویش (۰٫۰۱۶=p، ۰٫۴۹۸-=B) و خوداعتمادی (۰٫۰۲۱=p، ۰٫۴۷۲-=B) توانستند پریشانی روان‌شناختی را پیش‌بینی کنند. مؤلفهٔ انتظارات مثبت آینده بیش از مؤلفه‌های دیگر عامل پیش‌بینی‌کنندهٔ پریشانی روان‌شناختی شد.
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش مثبت‌اندیشی نقش اساسی در پیش‌بینی امید به زندگی و پریشانی روان‌شناختی مادران دارای کودکان با ناتوانی یادگیری خاص دارد.

                     
  مشاهده چکیده (235) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (40) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی درمان با tDCS بر ولع مصرف و خودکنترلی در افراد وابسته به مواد مخدر
           

  سالم موسوی, پروین احتشام زاده, زهرا افتخار صعادی, علیرضا حیدرئی

  زمینه و هدف: اعتیاد به‌معنای پاسخ فیزیولوژیک بدن به مصرف مداوم مواد اعتیادآور است. عوامل مهمی که در موفقیت یا نبود موفقیت افراد وابسته به مواد در ترک وجود دارد، خودکنترلی و ولع مصرف است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان با tDCS بر ولع مصرف و خودکنترلی در افراد وابسته به مواد مخدر بود.
  روش‌بررسی: روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعهٔ آماری پژوهش تمامی افراد وابسته به مواد مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان شهر اهواز در سال ۱۳۹۸ بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدف‌مند تعداد ۴۰ نفر از آنان انتخاب شدند. سپس به‌صورت تصادفی در گروه‌های آزمایشی و گواه (هر گروه ۲۰ نفر) قرار گرفتند. به‌منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامۀ ولع مصرف (فرانکن و همکاران، ۲۰۰۲) و مقیاس خودکنترلی (تانجی و همکاران، ۲۰۰۴) استفاده شد. گروه‌ آزمایشی تحت درمان با tDCS قرار گرفت؛ اما گروه گواه هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس، در سطح معناداری ۰٫۰۵ تجزیه‌وتحلیل شد.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان با tDCS بر بهبود ولع مصرف (۰٫۰۰۲=p، ۱۱٫۶۷=F) و خودکنترلی (۰٫۰۰۴=p، 52٫13=F) افراد وابسته به مواد مخدر مؤثر بود.
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که درمان با tDCS بر بهبود ولع مصرف و خودکنترلی افراد وابسته به مواد مخدر مؤثر است و می‌توان از آن برای بهبود وضعیت افراد وابسته به این مواد استفاده کرد. 

                     
  مشاهده چکیده (354) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (22) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  بررسی اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی‌بر رژیم حسی در تعدیل حس لامسهٔ کودکان اتیستیک
           

  سیده مژگان صالحی, مهناز استکی, مهدیه صالحی, مجتبی امیری مجد

  زمینه وهدف: کودکان اتیستیک دارای آشفتگی‌های حسی به‌ویژه نبود تعدیل در حس لامسه با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شوند؛ لذا پژوهش حاضر به‌منظور تعیین اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی‌بر رژیم حسی بر تعدیل حس لامسهٔ کودکان دارای اختلال طیف اتیسم شهر تهران انجام شد.
  روش‌بررسی: روش این پژوهش به‌صورت نیمه‌آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون‌پس‌آزمون با گروه گواه و آزمون پیگیری بود. از جامعهٔ آماری تمامی کودکان ۷تا۱۲سالهٔ انجمن اتیسم شهرتهران، ۲۰ نفر با استفاده از روش دردسترس انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش (۱۰ نفر) و گروه گواه (۱۰ نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش ۱۷ جلسهٔ ۴۵تا۶۰دقیقه‌ای مداخلات بازی‌درمانی مبتنی‌بر رژیم حسی را دریافت کرد و گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند. گردآوری داده‌ها براساس پرسشنامهٔ حسی (دان، ۱۹۹۷) انجام پذیرفت. سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۳ و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر در سطح معناداری ۰٫۰۱ تجزیه‌وتحلیل شدند.
  یافته‌ها: بلافاصله بعد از پایان مداخله و یک‌ونیم ماه بعد از مداخله تفاوت آماری معنا‌داری در میانگین نمرهٔ تعدیل حس لامسهٔ دو گروه وجود داشت (۰٫۰۰۱>p). نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌‌گیری مکرر نشان داد که تغییرات میانگین تعدیل حس لامسه در طول زمان متفاوت و اثر متقابل گروه و زمان دربارهٔ حس لامسه معنادار است (۰٫۰۰۱>p).
  نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته‌های پژوهش حاضر و اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی‌بر رژیم حسی بر تعدیل حس لامسهٔ کودکان اتیستیک، استفاده از روش مذکور به متخصصان و درمانگران در این زمینه توصیه می‌شود.

   

                     
  مشاهده چکیده (287) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (24) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  بررسی رابطهٔ بهزیستی اجتماعی و مقایسهٔ اجتماعی با شدت علائم در مبتلایان به سندرم رودهٔ تحریک‌پذیر
           

  محمدتقی نجفی, مجید صفاری نیا, احمد علیپور, حسین زارع, زهرا خوشنویسان

  زمینه و هدف: سندرم رودهٔ تحریک‌پذیر از بیماری‌های شایع دستگاه گوارش است که معمولاً با ضعیف‌بودن کیفیت زندگی مبتلایان همراه است. این پژوهش با هدف بررسی رابطهٔ بهزیستی اجتماعی و مقایسهٔ اجتماعی با شدت علائم در مبتلایان به سندرم رودهٔ تحریک‌پذیر انجام شد.
  روش‌بررسی: روش پژوهش، توصیفی‌همبستگی بود. جامعهٔ آماری تمامی مبتلایان به سندرم رودهٔ تحریک‌پذیر بودند که در نیم‌سال دوم ۱۳۹۸ به یک ‌بیمارستان خصوصی در مرکز شهر تهران مراجعه کردند. حجم نمونه ۱۸۰ نفر بود که با روش نمونه‌گیری دردسترس بعد از تأیید پزشک، به‌صورت داوطلبانه به پرسشنامه‌های بهزیستی اجتماعی (کیز، ۱۹۹۸) و مقایسهٔ اجتماعی (گیبنز و بونک، ۱۹۹۹) و مقیاس شدت علائم سندرم رودهٔ تحریک‌پذیر (فرنسیس و همکاران، ۱۹۹۷) پاسخ دادند. داده‌ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه، در سطح معناداری ۰٫۰۵ تحلیل شد.
  یافته‌ها: بین شدت علائم مبتلایان به سندرم رودهٔ تحریک‌پذیر با بهزیستی اجتماعی رابطهٔ معکوس معنادار (۰٫۳۲۳-=r و ۰٫۰۰۱>p) و با مقایسهٔ اجتماعی (۰٫۱۷۰=r  و ۰٫۰۲۲=p) رابطهٔ مستقیم معناداری وجود داشت. بهزیستی اجتماعی ۱۰٫۵درصد از تغییرات شدت علائم را در مبتلایان تبیین کرد (۰٫۰۰۱>p).
  نتیجه‌گیری: بهزیستی اجتماعی در حد متوسط و مقایسهٔ اجتماعی در حد کمی با شدت علائم در مبتلایان رابطه دارد. اگر ادراکات فرد از اجتماع تغییر کند و در جامعه فعال‌تر باشد، شدت علائم آن‌ها می‌تواند کاهش یابد؛ لذا پزشکان و روان‌شناسان به نقش مؤلفه‌های اجتماعی در درمان و آموزش توجه بیشتری داشته باشند.

                     
  مشاهده چکیده (196) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (37) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  تدوین مدل ساختاری رفتارهای خوردن براساس سبک‌های دلبستگی با میانجیگری شفقت به خود و احساس تنهایی در دانشجویان
           

  لیدا اسعدی طهرانی, مهدیه صالحی, مجتبی امیری مجد, آنیتا باغداساریانس, نورعلی فرخی

                     
  مشاهده چکیده (322) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (67) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  مقایسهٔ اثربخشی درمان‌های تحریک جدار جمجمه‌ای با جریان مستقیم (tDCS) و شناختی-رفتاری (CBT) بر ولع مصرف و اضطراب در افراد دارای اضافه‌وزن
           

  الهام قنبری, پرویز عسگری, ناصر سراج خرمی

  زمینه‌ و ‌‌هدف: یکی از انواع اختلالات روانی که باعث مصرف بی‌رویهٔ مواد غذایی و درنتیجه ایجاد چاقی در بیماران می‌شود، ولع مصرف مواد غذایی است. هدف از پژوهش حاضر مقایسهٔ اثربخشی درمان‌ تحریک با جریان مستقیم ازطریق جمجمه (tDCS) و درمان شناختی-رفتاری (CBT) بر ولع مصرف و اضطراب در افراد دارای اضافه‌وزن بود.
  روش‌بررسی: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعهٔ آماری پژوهش تمامی افراد دارای اضافه‌وزن مراجعه‌کننده به مرکز روان‌شناسی آرامش تهران در سال ۱۳۹۸ بودند که ابتدا تعداد ۳۶ نفر از افراد داوطلب واجد شرایط وارد مطالعه شدند. سپس در دو گروه آزمایش و یک‌گروه گواه (هر گروه ۱۲ نفر) به‌صورت تصادفی قرار گرفتند. به‌منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های ولع مصرف مواد غذایی (کپدا-بنیتو و همکاران، ۲۰۰۰) و سیاههٔ اضطراب بک (استیر و بک، ۱۹۹۷) استفاده شد. گروه‌های آزمایشی تحت مداخلات درمانی قرار گرفتند؛ اما گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد. جلسات مداخله طی دو روز در هفته در مرکز مشاورهٔ آرامش شهر تهران اجرا شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک‌متغیره تجزیه‌و‌تحلیل شدند. سطح معناداری آزمون‌ها ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان‌های تحریک با جریان مستقیم ازطریق جمجمه و شناختی-رفتاری بر کاهش ولع مصرف (مؤلفه‌های تمایلات و شدت ولع مصرف) (۰٫۰۰۱>p) و اضطراب (۰٫۰۰۱>p) مؤثر است؛ اما بین اثربخشی درمان‌های تحریک با جریان مستقیم ازطریق جمجمه و شناختی-رفتاری بر ولع مصرف (مؤلفهٔ تمایلات) (۰٫۸۸۴=p) و ولع مصرف (مؤلفهٔ شدت ولع مصرف) (۰٫۹۷۲=p) و اضطراب (۰٫۱۶۵=p) در افراد دارای اضافه‌وزن تفاوت معناداری وجود ندارد.
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت درمان تحریک با جریان مستقیم ازطریق جمجمه و درمان شناختی-رفتاری بر ولع مصرف و اضطراب اثربخش است.

                     
  مشاهده چکیده (259) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (128) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  نقش تحمل ابهام در رابطهٔ بین حمایت اجتماعی و پیروی از درمان بیماران هپاتیت شهر زنجان
           

  مینا کامران حقیقی, مسعود حجازی, افسانه صبحی

  زمینه و هدف: بیماری هپاتیت، مشکل عمدهٔ بهداشتی در دنیا بوده و یکی از ده علت اصلی منجربه مرگ در انسان‌ها است. این بیماری از علل مهم سرطان و اختلال کبدی است و ناتوانی‌هایی را در افراد ایجاد می‌کند. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تحمل ابهام در رابطهٔ بین حمایت اجتماعی و پیروی از درمان بیماران هپاتیت شهر زنجان بود.
  روش‌بررسی: روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعهٔ آماری پژوهش را تمامی بیماران مبتلا به هپاتیت مراجعه‌کننده به مرکز جامع سلامت شمارهٔ پنج شهر زنجان در نیمهٔ اول سال ۱۳۹۸ به تعداد ۹۹۹ نفر تشکیل دادند. از بین آن‌ها ۲۷۸ نفر به‌روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های لازم از پرسشنامه‌های تحمل ابهام (مک‌لین، ۱۹۹۳) و حمایت اجتماعی (شربورن و استوارت، ۱۹۹۱) و پیروی از درمان (موریسکی و همکاران، ۲۰۰۸) استفاده شد. همچنین تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها به‌کمک آزمون‌های آماری پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Amos صورت گرفت. سطح معناداری برای همهٔ آزمون‌ها ۰٫۰۵ لحاظ شد.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد، بین حمایت اجتماعی با پیروی از درمان (۰٫۰۰۱>p و ۰٫۶۱۵=r) و بین حمایت اجتماعی با تحمل ابهام (۰٫۰۰۱>p و  ۰٫۲۳۴=r) و نیز بین تحمل ابهام با پیروی از درمان همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد (۰٫۰۰۱>p و ۰٫۳۴۹=r). همچنین نتایج مشخص کرد که اثر کل حمایت اجتماعی بر تحمل ابهام معنادار است (۰٫۰۰۱>p و  ۰٫۵۹۷=β). اثر مستقیم حمایت اجتماعی بر پیروی از درمان نیز معنادار بوده (۰٫۰۰۱>p  و ۰٫۴۰۶=β) و اثر غیرمستقیم تحمل ابهام بر پیروی از درمان معنادار است (۰٫۰۵۱=و  ۰٫۱۵۹=β).
  نتیجه‌گیری: به‌طورکلی نتیجهٔ این پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی با میانجیگری تحمل ابهام رابطهٔ معناداری با پیروی از درمان بیماران هپاتیت دارد.

                     
  مشاهده چکیده (408) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (114) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  ارائهٔ مدل کارآفرینی در حوزهٔ ورزش سالمندی براساس نظریهٔ داده‌بنیاد
           

  پریسا نیازی, رسول نظری, مرتضی عظیم زاده

  زمینه و هدف: سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر بوده و توجه به مسائل و نیازهای این دوران ضرورتی اجتماعی است. هدف از پژوهش حاضر ارائهٔ مدل کارآفرینی در حوزهٔ ورزش سالمندی براساس نظریهٔ داده‌بنیاد بود.
  روش‌بررسی: روش تحقیق در این پژوهش کیفی بود که با استفاده از راهبرد نظریهٔ داده‌بنیاد استراوس و کربین، نظرات مصاحبه‌شوندگان دربارهٔ مؤلفه‌های کارآفرینی در حوزهٔ ورزش سالمندی تحلیل شد. شرکت‌کنندگان در پژوهش حاضر، متخصصان و صاحب‌نظران مدیریت ورزشی و کارآفرینی و ورزش سالمندی بودند. نمونه‌گیری پژوهش بر‌اساس روش نظری انجام شد. نمونه‌گیری تا رسیدن مقوله‌ها به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار پژوهش حاضر، مصاحبه‌های عمیق و اکتشافی بود. اعتبار یافته‌ها با روش‌های تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار و مصاحبه‌های آزمایشی تعیین شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، کدگذاری باز و محوری و گزینشی به‌کار رفت.
  یافته‌ها: پس از اتمام مصاحبه‌ها فرایند کدگذاری باز و محوری و انتخابی در قالب ابعاد شش‌گانه مدل پارادایمی شامل موجبات علی مانند نهادینه‌کردن فرهنگ ورزش، مقوله‌های مرکزی مانند نگاه مبتنی‌بر واقعیت و نیاز جامعهٔ سالمند، راهبردها مانند اجرای اصل سه قانون اساسی، ویژگی‌های زمینه‌ای مانند برنامه‌ریزی و همکاری بین‌دستگاهی، شرایط مداخله‌گر مانند محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اجتماعی و پیامدها مانند ایجاد سلامتی و نشاط برای مردم و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر شناسایی شدند.
  نتیجه‌گیری: براساس مدل پارادایمی کارآفرینی حوزهٔ ورزش سالمندی می‌توان اذعان کرد در مقوله‌های بخش ورزش سالمندی باید سرمایه‌گذاری انجام شود.

                     
  مشاهده چکیده (860) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (82) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دارای مشکلات تحصیلی
           

  سمیه خوشاب, افسانه توحیدی, آناهیتا تاشک

  زمینه و هدف: به‌نظر می‌رسد که یادگیری راهبردهای خودتنظیمی نقش مهمی در حذف یا حداقل کاهش بسیاری از مشکلات تحصیلی نظیر خمودگی تحصیلی و افت تحصیلی دانش‌آموزان دارد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دارای مشکلات سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی بود.
  روش‌بررسی: این پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌‌پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعهٔ آماری را تمامی دانش‌آموزان دختر پایهٔ دوم متوسطهٔ دوم ناحیهٔ یک شهر کرمان در سال ۹۵-۱۳۹۴ تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و در آخرین خوشه به روش تصادفی ساده بود؛ به این صورت که از بین مدارس ناحیهٔ یک، یک ‌دبیرستان به‌طور تصادفی ساده انتخاب شد. سپس از بین کلاس‌ها، چهار کلاس به‌صورت تصادفی ساده در نظر گرفته شد. حجم نمونه با استفاده از جدول کوهن بین ۳۲ تا۵۰ نفر برآورد شد و با استفاده از نرم‌افزار GPower باتوجه به شاخص‌های اثر اندازه و آلفای ۰٫۰۵ و توان آزمون تأیید شد؛ بر این اساس، ۴۶ دانش‌آموز دارای مشکلات سرزندگی تحصیلی و مشکلات پیشرفت تحصیلی شناسایی شدند. سپس به‌روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، دانش‌آموزان در دو گروه ۲۳نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. مقیاس سرزندگی تحصیلی (دهقانی‌زاده و حسین‌چاری، ۱۳۹۱) و معدل نیم‌سال اول به‌عنوان ابزار غربالگری (تشخیص مشکلات تحصیلی) و به‌عنوان پیش‌آزمون و معدل نیم‌سال دوم نیز به‌عنوان پس‌آزمون مدنظر قرار گرفته شدند. گروه آزمایش به‌مدت هشت جلسه آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دریافت کرد. داده‌ها در سطح معناداری ۰٫۰۵ با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) و به‌کمک نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۰ تحلیل شدند.
  یافته‌ها: نتایج تحلیل معناداری، اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را بر افزایش سرزندگی تحصیلی (۰٫۰۰۱>p) و پیشرفت تحصیلی (۰٫۰۰۱>p) دانش‌آموزان نشان داد.
  نتیجه‌گیری: آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در ارتقای سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر با مشکلات تحصیلی تأثیر مثبت دارد و ازطریق آموزش این راهبردها امکان بهبود شرایط تحصیلی این دسته از دانش‌آموزان وجود دارد.

                     
  مشاهده چکیده (284) تعداد مشاهده
  دریافت فایل (98) تعداد دریافت
            
       

مقالات در دست چاپ

اطلاعات نشریه

 • شماره جاری: 1399، جلد 10، شماره0
 • شاپای چاپی: 2322-2840
 • شاپای الکترونيکی: 2322-2840
 • مدير مسئول: دکتر مسعود کریملو
 • سردبير: دکتر محمد کمالی
 • صاحب امتياز: سید محمد موسوی

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2424 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 2 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 18 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 13372406 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 7868 بازدید
 • تعداد مقالات دریافت شده: 2101 مقاله
 • تعداد مقالات منتشر شده: 848 مقاله

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb