خوش آمدید

مجله مطالعات ناتوانی (علمی-پژوهشی)

Middle Eastern Journal of Disability Studies


مدیر مسئول: دکتر مسعود کریملو؛ دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سردبیر: دکتر محمد کمالی؛ استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
دبیر اجرایی: مریم موسوی خطاط
مجله مطالعات ناتوانی به شماره استاندارد بین‌‌المللی پی آیند (شاپا) ۲۸۴۰-۲۳۲۲ بوده و به زبان فارسی با چکیده‌های فارسی و انگلیسی مقالات به چاپ می‌رسد. این مجله از سوی کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حائز رتبه علمی–پژوهشی شناخته شده، که این رتبه در یک‌صدونهمین (۱۰۹) جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مورخ ۹۱/۸/۱۸ به‌تصویب رسیده است.
همچنین شایان ذکر است که این مجله در نمایه‌های ISC، SID، Google Scholar و Magiran نمایه می‌شود.
Main Image

مجله مطالعات ناتوانی

1399، جلد 10، شماره0

شاپای چاپی: 2322-2840

شاپای الکترونيکی: 2322-2840

مدير مسئول: دکتر مسعود کریملو

سردبير: دکتر محمد کمالی

مشاهده ی آخرین شماره

 •      
         
           
           
  بررسی نقش دانش حرفه‌ای معلمان در شناسایی دانش‌آموزان ناتوان در یادگیری
           

  محمدعلی مجلل چوبقلو, سینا اسدزاده, مهتاب قربانی

           

  زمینه و هدف: اصطلاح اختلال یادگیری از نیاز به تشخیص و خدمت به دانش‌آموزانی منشأ گرفته که به‌طور مداوم در کارهای درسی خود با شکست روبه‌رو می‌شوند، ولی در عین حال، ظاهری طبیعی و بهنجار دارند. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی نقش دانش حرفه‌ای معلمان در شناسایی دانش‌آموزان ناتوان در یادگیری در ادارۀ آموزش‌و‌پرورش شهرستان مراغه در سال ۱۳۹۷ بود.
  روش بررسی: پژوهش کاربردی و از حیث روش، توصیفی و تحلیلی است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر معلمان مقطع ابتدایی ادارۀ آموزش‌و‌پرورش شهرستان مراغه است که تعداد آن‌ها ۱۰۰۰ نفر است. حجم نمونۀ آماری با استفاده از رابطۀ کوکران ۲۷۸ نفر برآورد و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار جمع‏آوری اطلاعات دو پرسش‌نامۀ استاندارد هایبرمن و بومهان (۲۰۰۵) و مانیس و همکاران (۲۰۰۷) است و برای تجزیه‌وتحلیل داده‏های آماری از روش‏های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد که دانش حرفه‌ای معلمان و ابعاد آن یعنی میزان آگاهی معلمان از مهارت‌های حرفه‌ای تدریس (۰٫۰۰۱>p،  ۰٫۴۳۸=r) میزان آگاهی معلمان از روش‌های نوین تدریس (۰٫۰۰۱>p،  ۰٫۳۹۲=r)، میزان آگاهی معلمان در استفاده از تکنولوژی‌های آموزشی در دروس علوم پایه(۰٫۰۰۱>p،  ۰٫۲۴۲=r)، میزان آگاهی معلمان در اجرای طراحی آموزشی در علوم پایه‌ (۰٫۰۰۱>p،  ۰٫۳۵۳=r) و میزان آگاهی معلمان در اجرای ارزشیابی در دروس علوم پایه (۰٫۰۰۱>p،  ۰٫۴۵۴=r) در شناسایی دانش‌آموزان ناتوان در یادگیری مؤثر است.
  نتیجه‌گیری: دانش حرفه‌ای معلمان بر شناسایی دانش‌آموزان ناتوان بر یادگیری در آموزش‌و‌پرورش شهرستان مراغه تأثیر دارد.

           
                     
  مشاهده چکیده (707) تعداد مشاهده
           
  دریافت فایل (77) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی آموزش مهارت‌های مطالعه (SQ3R و SQ4R) بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان
           

  علی اشرف نورمحمدی, غلام حسین انتصارفومنی, مسعود حجازی, ذکرالله مروتی

           

  زمینه و هدف: بسیاری از دانش‌آموزان تحت‌تأثیر اضطراب امتحان قرار می‌گیرند که پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیت‌هایی مانند موقعیت امتحان است؛ ازاین‌رو یکی از برنامه‌های کاهش اضطراب امتحان، آموزش مهارت‌های مطالعه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های مطالعه (SQ3R و SQ4R) بر کاهش اضطراب امتحان انجام شد.
  روش‌‌بررسی: این مطالعه نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعهٔ آماری را تمامی دانش‌آموزان پایهٔ دوم متوسطهٔ دوم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ تشکیل ‌دادند. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای ابتدا از بین نواحی سه‌گانهٔ کرمانشاه یک‌ناحیه به‌صورت تصادفی انتخاب شده و از بین آن ناحیه دو دبیرستان در نظر گرفته شد. پرسشنامهٔ اضطراب امتحان ساراسون روی تمامی دانش‌آموزان به تعداد ۲۹۴ نفر، اجرا گردید. پس از اجرای پرسشنامه‌ها از دانش‌آموزان دارای نمرهٔ بیشتر در اضطراب امتحان، تعداد ۴۵ نفر انتخاب شده و به‌صورت تصادفی و به‌طور مساوی در دو گروه آزمایش و یک‌گروه گواه قرار گرفتند. پروتکل آموزشی مهارت‌های مطالعه (SQ3R و SQ4R) طی هشت جلسهٔ ۴۵‌دقیقه‌ای به دانش‌آموزان گروه‌های آزمایشی ارائه شد؛ اما گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد. در پایان دوره، پس‌آزمون از هر سه گروه گرفته شد. تجزیه‌‌و‌تحلیل داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس در سطح معناداری ۰٫۰۵ صورت گرفت. 
  یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که آموزش مهارت‌های مطالعه (SQ4R و SQ3R) موجب کاهش اضطراب امتحان در دانش‌آموزان می‌شود برای   SQ3R  و SQ4R به ترتیب (۰٫۰۰۴=p) و (۰٫۰۰۱>p)؛ همچنین تفاوت معناداری بین دو مهارت (SQ4R و SQ3R) وجود ندارد.
  نتیجه‌گیری: مهارت‌های مطالعه (SQ4R و SQ3R) هر دو در کاهش اضطراب امتحان مؤثر است. به معلمان و مشاوران مدارس توصیه می‌شود برای کاهش اضطراب امتحان از این مهارت‌ها استفاده کنند.

           
                     
  مشاهده چکیده (618) تعداد مشاهده
           
  دریافت فایل (43) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  طراحی و اعتباریابی برنامهٔ فرایندمحور برای ارتقای کارکردهای اجرایی «فرایش» برای دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری ریاضی
           

  سمیه نظری, سعید حسن زاده, محسن شکوهی یکتا, سید کمال خرازی, ولی اله فرزاد

           

  زمینه و هدف: باتوجه به فرضیهٔ نارساکنش‌وری اجرایی و نقص مهارت‌های حوزهٔ خاص ریاضی به‌عنوان منشأ ناتوانی‌های یادگیری ریاضی و نبود برنامه‌های مداخلاتی کارکردهای اجرایی فرایندمحور تخصصی برای دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی، پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی برنامهٔ فرایندمحور ارتقای کارکردهای اجرایی ویژهٔ این گروه اجرا شد.
  روش‌بررسی: نوع مطالعه برای مرحلهٔ اول، مروری و برای مرحلهٔ دوم از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گمارش تصادفی با یک‌گروه آزمایشی و یک‌گروه گواه فعال بود. برنامهٔ مداخلاتی پس از مطالعهٔ الگوهای نظری و پارادایم‌های تکلیفی موجود در زمینهٔ کارکردهای اجرایی، برمبنای الگوی نظری دیاموند (۲۰۱۳) در قالب دوازده تکلیف دارای فرم‌های موازی در سه مؤلفهٔ حافظهٔ کاری و بازداری و تغییر آمایه با رویکرد فرایندمحور و با استفاده از مواد عددی و فرایندهای حساب طراحی شد. روایی کیفی و محتوایی برنامه با بهره‌گیری از نظرات هشت نفر از متخصصان و با به‌کارگیری نسبت روایی محتوایی (CVR) برآورد شد. همچنین اعتبار برنامه برپایهٔ میزان اثربخشی برنامه با استفاده از طرح پژوهشی نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و با دو گروه آزمایش و گواه، بر نمونهٔ ۳۰نفری از دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی پایهٔ سوم و چهارم دبستان سنجش شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس یک‌راهه (ANCOVA) در نسخهٔ ۱۶ نرم‌افزار SPSS در سطح معناداری (۰٫۰۵=α) تجزیه‌وتحلیل شدند.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد که برنامهٔ فرایش دارای روایی محتوایی مطلوب (۰٫۷۵<CVR) است. این برنامه میانگین تعداد خطا و زمان تکمیل تکالیف بازداری و تغییر آمایهٔ گروه آزمایش را درمقایسه با گروه گواه به‌طور معنادار کاهش (۰٫۰۰۱>p) و درصد پاسخ‌های صحیح حافظهٔ کاری را به‌طور معنادار افزایش داده است (۰٫۰۰۱>p). 
  نتیجه‌گیری: برنامهٔ فرایش با رویکرد فرایندمحور جهت آموزش کارکردهای اجرایی و با محتوای تخصصی ریاضی می‌تواند با تحریک و به‌کارگیری بهینهٔ ظرفیت شناختی دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری ریاضی با صرف مقدار مشخصی از زمان و کوشش، منجربه بهبود نارساکنش‌وری اجرایی این گروه شود.

           
                     
  مشاهده چکیده (574) تعداد مشاهده
           
  دریافت فایل (29) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی و سلامت عمومی مددجویان کمیتهٔ امداد امام‌خمینی‌(ره) در شهرستان‌های شفت و فومن
           

  مرتضی یوسف نژاد چوبری, سید ولی اله موسوی, سجاد رضائی

           

  زمینه و هدف: مددجویان کمیتهٔ امداد امام‌خمینی‌(ره) با فقر و دشواری‌های اجتناب‌ناپذیر جامعهٔ امروزه درگیر بوده و لازم است به تقویت مهارت‌های زندگی آنان پرداخته شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامهٔ آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی و سلامت عمومی خانواده‌های تحت پوشش کمیتهٔ امداد انجام شد. 
  روش‌بررسی : روش پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آ‌زمون‌پس‌آزمون با گروه گواه بود. از بین تمامی خانواده‌های تحت پوشش کمیتهٔ امداد امام‌خمینی‌(ره) شهرستان‌های شفت و فومن در سال ۹۵-۱۳۹۴، ۳۲ نفر به‌صورت هدفمند انتخاب‌ شدند که در ارزیابی کیفیت زندگی نمرهٔ کمتر و در سلامت روان نمرهٔ بیشتر را به‌ترتیب در پرسشنامهٔ ۲۶سؤالی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامهٔ ۲۸سؤالی سلامت عمومی (GHQ-28) به‌‌دست آوردند. سپس به‌طور تصادفی در دو گروه ۱۶نفری (آزمایش و گواه) قرار گرفتند. ده جلسهٔ دوساعته آموزش گروهی مهارت‌های زندگی به‌شکل روزانه برای گروه آزمایش انجام پذیرفت. سپس در سه مرحله سلامت عمومی و کیفیت زندگی شرکت‌کنندگان اندازه‌گیری شد. جهت پردازش داده‌ها در سطح معناداری ۰٫۰۵>p، تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۰ به‌کار رفت. 
  یافته‌ها: نتایج نشان داد بین گروه آزمایش و گواه در کیفیت زندگی و سلامت عمومی تفاوت معناداری وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر برنامهٔ آموزش مهارت‌های زندگی به‌طور معناداری باعث افزایش کیفیت زندگی و سلامت عمومی مددجویان کمیتهٔ امداد می‌شود (۰٫۰۰۱>p). 
  نتیجه‌گیری: آموزش مهارت‌های زندگی می‌تواند در بهبود کیفیت زندگی و سلامت عمومی مددجویان اثربخش باشد و نتایج مداخله پس از گذشت دو ماه همچنان ماندگار بوده است. 

           
                     
  مشاهده چکیده (557) تعداد مشاهده
           
  دریافت فایل (57) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی روان‌درمانی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش استرس، افسردگی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان مبتلا به تالاسمی
           

  مصطفی اوکاتی, محمود شیرازی, غلامرضا ثناگوی محرر

           

  زمینه و هدف: بیماری‌های مزمن ازجمله تالاسمی در همهٔ گروه‌های سنی و طبقات اجتماعی-اقتصادی و فرهنگ‌های مختلف بروز می‌کند. این کودکان و خانواده‌های آن‌ها درمعرض انواع مشکلات هیجانی و رفتاری قرار می‌گیرند. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی روان‌درمانی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کاهش استرس و افسردگی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان مبتلا به تالاسمی بود. 
  روش‌بررسی: پژوهش حاضر از انواع طرح‌های نیمه‌آزمایشی به‌صورت دوگروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعهٔ آماری را ۲۰۹ بیمار مبتلا به تالاسمی شهر زابل تشکیل دادند که در مرکز بیماران خاص شهر زابل تحت درمان قرار داشتند. نمونهٔ پژوهش شامل سی نفر بود که با درنظرگرفتن حداقل نمونه در طرح‌های آزمایشی و به‌روش داوطلب واجد شرایط انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه پانزده‌نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. آموزش‌ روان‌درمانی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد به‌‌مدت ده جلسهٔ ۹۰دقیقه‌ای‌ روی گروه ‌آزمایش‌ اجرا ‌شد‌.‌ بعد از ‌اتمام ‌جلسات ‌پس‌آزمون و یک‌ماه بعد دورهٔ پیگیری انجام پذیرفت. از پرسشنامهٔ افسردگی، اضطراب، استرس لاویبوند و لاویبوند (۱۹۹۵) و مقیاس اضطراب امتحان ساراسون (۱۹۷۵) ‌برای‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات ‌استفاده ‌شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با تحلیل آزمون اندازه‌گیری مکرر و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۳ صورت گرفت.
  یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش مبتنی‌بر پذیرش و تعهد موجب کاهش استرس و افسردگی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان مبتلا به تالاسمی می‌شود (۰٫۰۰۱≥p)؛ علاوه‌براین باتوجه به اثر زمان (پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری) بین سه دورۀ زمانی در استرس و افسردگی و اضطراب امتحان تفاوت معناداری وجود دارد (۰٫۰۰۱≥p). همچنین اثر تعامل بین زمان اندازه‌گیری و گروه بر میانگین نمرات استرس و افسردگی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان تالاسمی معنادار بوده است (۰٫۰۰۱≥p). اندازۀ اثر نمرات استرس و افسردگی و اضطراب امتحان به‌ترتیب ۰٫۲۰ و ۰٫۱۹ و ۰٫۱۵ به‌دست آمد. 
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش، آموزش روان‌‌درمانی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کاهش استرس و افسردگی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان مبتلا به تالاسمی در مرحلهٔ پس‌آزمون و پیگیری مؤثر است. 

           
                     
  مشاهده چکیده (357) تعداد مشاهده
           
  دریافت فایل (49) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  مقایسهٔ اثربخشی واقعیت‌درمانی و درمان تحلیل تعامل متقابل بر کمال‌گرایی زنان مبتلا به نشانگان وانمودگرایی
           

  آزیتا حدادی بهرام, سمیه تکلوی, محمد نریمانی

           

  زمینه و هدف: افراد مبتلا به نشانگان وانمودگرایی باوجود توانایی‌ها و موفقیت‌های خود هیچ احساس مثبت درونی به قابلیت‌های خود ندارند. پژوهش حاضر به‌منظور مقایسهٔ اثربخشی واقعیت‌درمانی و درمان تحلیل تعامل متقابل بر کمال‌گرایی زنان مبتلا به نشانگان وانمودگرایی انجام شد.
  روش‌بررسی: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی سه‌گروهی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون بود. جامعهٔ آماری پژوهش را مراجعان زن مبتلا به نشانگان وانمودگرایی به مراکز مشاوره‌ای شهر رشت در سال ۱۳۹۷ تشکیل دادند. پس از بررسی پروندهٔ بالینی و مصاحبهٔ تشخیصی سی نفر از زنان دارای نمرهٔ بیشتر از یک‌انحراف معیار از میانگین در مقیاس نشانگان وانمودگرایی کلانس و ایمز (۱۹۷۸)، به‌عنوان نمونهٔ پژوهشی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و یک‌گروه گواه به‌صورت تصادفی جایگزین شدند. پیش از شروع درمان هر سه گروه به مقیاس کمال‌گرایی (۱۳۸۶) پاسخ دادند. سپس گروه‌های آزمایش در شانزده جلسه به‌مدت چهار ساعت تحت آموزش گروهی واقعیت‌درمانی و درمان تحلیل تعامل متقابل قرار گرفتند. گروه گواه هیچ نوع درمانی را در این مدت دریافت نکرد. پس از پایان درمان هر سه گروه در مرحلهٔ پس‌آزمون ارزیابی شدند. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و به‌کمک نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۲ تجزیه‌وتحلیل شد.
  یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که هر دو درمان واقعیت‌درمانی و درمان تحلیل تعامل متقابل بر کمال‌گرایی خودمدار و دیگرمدار و جامعه‌مدار زنان مبتلا به نشانگان وانمودگرایی اثربخش بوده است (۰٫۰۰۱>p)؛ اما بین دو درمان اختلاف معناداری وجود ندارد.
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های به‌دست‌آمده می‌توان گفت که واقعیت‌درمانی و درمان تحلیل تعامل متقابل بر کمال‌گرایی و ابعاد کمال‌گرایی زنان مبتلا به نشانگان وانمودگرایی اثر زیادی داشته است. 

           
                     
  مشاهده چکیده (349) تعداد مشاهده
           
  دریافت فایل (44) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  تأثیر روش پردازش حسی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان دختر شهر اصفهان
           

  راحله حقیقت زاده, امیر قمرانی, احمد یارمحمدیان, سالار فرامرزی, مختار ملک پور

           

  زمینه و هدف: ازآنجاکه نارساخوانی یکی از عوامل مهم در نبود پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در دورهٔ ابتدایی است، مطالعهٔ حاضر با هدف بررسی تأثیر روش پردازش حسی بر عملکرد مهارت کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان دختر شهر اصفهان انجام گرفت. 
  روش‌بررسی: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه گواه بود. نمونه‌ها ۳۰ نفر از دانش‌آموزان نارساخوان ارجاع‌شده به مرکز اختلالات یادگیری اصفهان در سال تحصیلی ۱۳۹۷ بودند که با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند؛ سپس به‌صورت تصادفی در دو گروه ۱۵نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. در گروه آزمایش طی ده جلسهٔ یک‌ساعته، آموزش پردازش حسی اجرا شد؛ درحالی‌که گروه گواه هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل آزمون مقیاس مهارت‌های اجرایی کودکان (داوسون و گوئیر، ۲۰۰۸) که توسط والدین در دو مرحلهٔ پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شد و همچنین آزمون هوش وکسلر (۱۹۹۴) بود. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۲ و به‌منظور مقایسهٔ کارکردهای اجرایی در دو گروه آزمایش و گواه از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد (۰٫۰۵>p).
  یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین نمرات کلی کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان و گواه (۰٫۰۰۱>p) و همچنین نمرات ابعاد کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان گروه‌های آزمایش و گواه (۰٫۰۰۱>p) تفاوت معناداری وجود دارد.
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش روش پردازش حسی توانسته است بر توان‌مندی‌های کارکردهای اجرایی گروه آزمایش تأثیر معنا‌داری داشته باشد و باعث افزایش نمره در ابعاد آن شود. این تمرین‌ها می‌تواند به‌عنوان روشی برای بهبود عملکرد کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان استفاده شود. 

           
                     
  مشاهده چکیده (626) تعداد مشاهده
           
  دریافت فایل (48) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  مقایسهٔ اثربخشی آموزش مهارت حل مسئلهٔ اجتماعی و جرئت‌ورزی بر افزایش میزان انطباق‌پذیری و رضایت زناشویی در زوجین ناسازگار شهر اردبیل
           

  محمد بخشی مشهدلو, توکل موسی زاده, محمد نریمانی

           

  زمینه و هدف: ازدواج از فاکتورهای مهم تشکیل جامعهٔ سالم به‌شمار می‌رود و در این بین مفهوم انطباق‌پذیری و رضایت زناشویی جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است. هدف مطالعهٔ حاضر، مقایسهٔ اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و جرئت‌ورزی بر افزایش میزان انطباق‌پذیری و رضایت زناشویی در زوجین ناسازگار بود.
  روش‌بررسی: روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. در این پژوهش از بین زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاورهٔ شهر اردبیل، هجده زوج واجد شرایط به‌روش دردسترس انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی یک و دو و گواه جای‌گماری شدند. مداخلهٔ حل مسئله و جرئت‌ورزی در هشت جلسهٔ یک‌ساعته به‌ترتیب برای گروه‌های آزمایشی یک و دو صورت پذیرفت. ابزار استفاده‌شده شامل مقیاس انطباق‌پذیری و پیوستگی خانوادهٔ السون (۱۹۸۵) و پرسشنامهٔ رضا‌یت‌مندی زناشویی انریچ (۱۹۸۹) بود. در این پژوهش برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره به‌کار رفت و در سطح معناداری (۰٫۰۵=α) تحت آزمون قرار گرفت. همچنین برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۲ استفاده شد.
  یافته‌ها: باوجود مؤثربودن هر دو نوع مداخله بر افزایش میزان انطباق‌پذیری و رضایت زناشویی (۰٫۰۰۱>p)، مداخلهٔ حل مسئله درمقایسه با جرئت‌ورزی دارای اندازهٔ اثر بیشتری در افزایش میزان رضایت زناشویی (۰٫۵۹) و انطباق‌پذیری (۰٫۴۸) زوجین ناسازگار بود.
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش آموزش مهارت حل مسئلهٔ اجتماعی و جرئت‌ورزی بر افزایش میزان انطباق‌پذیری و رضایت زناشویی زوجین ناسازگار تأثیر مثبتی دارد.

           
                     
  مشاهده چکیده (448) تعداد مشاهده
           
  دریافت فایل (45) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر مشکلات روان‌شناختی افسردگی و اضطراب و تنیدگی دانش‌آموزان ناشنوا
           

  محمد عاشوری, اعظم رشیدی, مریم مرتضوی نژاد, غزاله سادات بنیمین

           

  زمینه و هدف: پژوهش حاضر به‌‌منظور بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر مشکلات روان‌شناختی افسردگی و اضطراب و تنیدگی دانش‌آموزان ناشنوا انجام شد.
  روش‌بررسی: پژوهش حاضر، مطالعه‌ای نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌‌آزمون و گروه گواه بود. جامعهٔ آماری این پژوهش را دانش‌آموزان ناشنوای دختر ۱۶تا۲۰سالهٔ شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ تشکیل دادند. در این پژوهش ۲۸ نفر از دانش‌آموزان ناشنوا شرکت داشتند که به‌روش نمونه‌گیری دردسترس از مدرسهٔ ناشنوایان میر انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان با گمارش تصادفی در دو گروه ۱۴نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش در هشت جلسه آموزش برنامهٔ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان شرکت کرد؛ درحالی‌که گروه گواه در لیست انتظار ماند. ابزار این پژوهش مقیاس افسردگی و اضطراب و تنیدگی لاویباند و لاویباند (۱۹۹۵) بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری در سطح معناداری ۰٫۰۵ تحلیل شد.
  یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که دو گروه آزمایش و گواه در مشکلات روان‌شناختی افسردگی و اضطراب و تنیدگی در مرحلهٔ پس‌آزمون تفاوت معناداری دارند. آموزش برنامهٔ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر مشکلات روان‌شناختی افسردگی و اضطراب و تنیدگی دانش‌آموزان ناشنوا اثر معناداری داشته است (۰٫۰۰۱>p). درواقع، آموزش برنامهٔ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سبب بهبود مشکلات روان‌شناختی افسردگی و اضطراب و تنیدگی دانش‌آموزان ناشنوا شده است. 
  نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش، استفاده از برنامهٔ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نتایج مثبت و مؤثری همراه است؛ بنابراین، برنامه‌ریزی برای آموزش برنامهٔ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نقش مهمی در مشکلات روان‌شناختی افسردگی و اضطراب و تنیدگی دانش‌آموزان ناشنوا دارد.

           
                     
  مشاهده چکیده (493) تعداد مشاهده
           
  دریافت فایل (35) تعداد دریافت
            
       
       
         
           
           
  تأثیر تمرین پیلاتس بر عملکرد ریوی و استقامتی در بیماران زن مبتلا به مولتیپل‌اسکلروز
           

  الهام افتخاری

           

  زمینه و هدف: ظرفیت عملکردی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد ریوی است. کاهش توانایی و قدرت انقباضی عضلات اسکلتی، با قدرت انقباضی عضلات تنفسی در ارتباط هستند که در بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروز مورد بحث است؛ لذا هدف از این پژوهش تأثیر تمرین پیلاتس بر عملکرد ریوی و استقامتی در بیماران زن مبتلا به مولتیپل‌اسکلروز بود.
  روش‌بررسی: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بود. تعداد ۴۰ آزمودنی (سن=۸٫۸۸±۳۳٫۰۸ سال، شاخص تودهٔ بدن=۴٫۹۲±۲۲٫۰۰ کیلوگرم بر مترمربع) از آزمودنی‌های واجد شرایط با نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شده و به‌طور تصادفی به دو گروه مساوی پیلاتس (۲۰=n) و کنترل (۲۰=n) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها در گروه پیلاتس به‌مدت هشت هفته در برنامهٔ تمرینی شرکت کردند؛ اما گروه کنترل سبک زندگی معمول خود را داشت. در طی مطالعه پنج نفر از آزمودنی‌ها (پیلاتس=۲، کنترل=۳) از مطالعه خارج شدند. اسپیرومتری و آزمون شش دقیقه راه‌رفتن قبل و بعد از پروتکل تمرینی انجام شد. تجزیه‌وتحلیل آماری با استفاده از SPSS نسخهٔ ۲۰ در سطح معناداری آماری ۰٫۰۵ صورت گرفت.
  یافته‌ها: هشت هفته تمرین پیلاتس تفاوت معناداری را در متغیرهای ظرفیت حیاتی اجباری، حجم بازدم فعال در ثانیهٔ اول، میانگین جریان بازدمی حداکثر بین ۲۵تا۷۵درصد ظرفیت حیاتی، حداکثر جریان بازدمی، حداکثر تنفس ارادی به‌صورت سریع و عمیق و پیک اکسیژن مصرفی ایجاد کرد (۰٫۰۵p<)؛ درحالی‌که تأثیر معناداری بر نسبت حجم بازدم فعال در ثانیهٔ اول به ظرفیت حیاتی اجباری نداشت.
  نتیجه‌گیری: تمرین پیلاتس به‌عنوان برنامهٔ بازتوانی برای این بیماران می‌تواند منجربه بهبود بعضی از پارامترهای مربوط به ظرفیت‌ها و حجم‌های ریوی و عملکرد استقامتی شود.

           
                     
  مشاهده چکیده (470) تعداد مشاهده
           
  دریافت فایل (34) تعداد دریافت
            
       

مقالات در دست چاپ

اطلاعات نشریه

 • شماره جاری: 1399، جلد 10، شماره0
 • شاپای چاپی: 2322-2840
 • شاپای الکترونيکی: 2322-2840
 • مدير مسئول: دکتر مسعود کریملو
 • سردبير: دکتر محمد کمالی
 • صاحب امتياز: سید محمد موسوی

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2183 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 20 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 12426255 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 8085 بازدید
 • تعداد مقالات دریافت شده: 1902 مقاله
 • تعداد مقالات منتشر شده: 763 مقاله

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb